Terma Penggunaan

Dengan mengakses atau menyumbang kepada laman web ini yang dihoskan di https://bonus.express, anda bersetuju mematuhi terma berikut. Sila baca dengan teliti.

Mengakses Laman Web ini

Anda bersetuju bahawa bonus.express tidak akan bertanggungjawab, dalam apa jua keadaan dan dengan apa cara sekalipun, untuk apa-apa kesilapan atau ketinggalan, kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat penggunaan apa-apa kandungan yang dipaparkan di laman web ini. Anda bersetuju bahawa anda mesti menilai dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan apa-apa kandungan, termasuk sebarang ketergantungan pada ketepatan, kesempurnaan, atau kegunaan kandungan tersebut.
bonus.express tidak menjamin ketepatan atau kepenuhan untuk sebarang item yang terkandung dalam bahan-bahan ini

Ia adalah tanggungjawab anda untuk menentukan sama ada perjudian dalam talian adalah undang-undang dalam bidang kuasa di mana anda tinggal.

Laman ini adalah teliti secara percuma dan ia mentakrifkan matlamat untuk memerhatikan mempromosikan kasino, yang bermaksud bahawa kedua-duanya 'baik' dan kasino 'buruk' muncul di senarai

Kami tidak memaksa atau memanggil anda untuk bermain permainan judi melalui Internet
Kehilangan apa-apa kewangan atau keuntungan di kasino serta proses permainan dengan sendirinya adalah atas risiko anda sendiri

Posting ke Laman Web ini

Kami percaya dalam kebebasan bersuara, namun kami berhak untuk membuang atau menukar komen atau kandungan. Anda boleh menghantar kandungan bebas ke laman web ini, selagi kandungan tidak menyalahi undang-undang, lucah, memfitnah, melanggar hak harta intelek, menceroboh privasi atau tidak sesuai.
bonus.express tidak bertanggungjawab untuk apa-apa maklumat yang disiarkan oleh pengguna dan mana-mana orang 3rd

Kanak-kanak

bonus.express tidak boleh diakses oleh orang di bawah umur 18 tahun, atau umur undang-undang yang dibenarkan untuk perjudian dalam talian di bidang kuasa anda, mengikut mana yang lebih besar.

Penafian Waranti dan Had Liabiliti

Laman ini disediakan berdasarkan asas "sebagaimana adanya" dan "tersedia". bonus.express tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai operasi tapak atau maklumat, kandungan atau bahan yang disertakan di laman web ini. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, bonus.express dengan ini menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk apa-apa maksud tertentu. bonus.express tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan apapun yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini. Anda secara jelas bersetuju bahawa anda menggunakan laman web ini semata-mata atas risiko anda sendiri.

Pengubahsuaian Terma Penggunaan

bonus.express berhak untuk menukar, pada bila-bila masa, atas budi bicara mutlak kami, syarat di mana perkhidmatan ini ditawarkan. Anda bertanggungjawab untuk mengkaji semula terma ini. Penggunaan terus perkhidmatan anda merupakan persetujuan anda untuk semua istilah tersebut.

menghubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai terma penggunaan kami, sila Hubungi Kami

Terma Penggunaan Dikemaskini: November 26, 2018 Pengarang Damon
Sebarkan cinta