Tangkapan VIP Stakes
Simpan RSS

VIP Stakes

PENGENALAN: DEFINISI UTAMA DAN APA YANG MENGENAI KETERANGAN PENGGUNAAN ANDA
Definisi berikut digunakan dalam terma dan syarat ini:
"Terma Bonus" bermaksud sebarang terma dan syarat dan / atau peraturan berkaitan dengan promosi, bonus dan tawaran istimewa yang mungkin dikenakan ke mana-mana bahagian Perkhidmatan dari semasa ke semasa

"Butiran Hubungan Anda" adalah seperti yang ditakrifkan dalam perenggan 4

"Terma Muat Turun" bermaksud apa-apa terma pengguna dan syarat penggunaan tambahan yang Anda perlukan untuk mengesahkan Perjanjian Anda sebagai sebahagian daripada memuat turun dan / atau pemasangan mana-mana perisian yang Anda boleh muat turun untuk dapat menggunakan Laman Web, termasuk Perjanjian Lesen Pengguna Akhir Playtech yang boleh didapati di Lampiran Terma Umum ini

"Terma Umum" bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini

"Kumpulan" bermakna berhubung dengan mana-mana pihak, syarikat yang dari semasa ke semasa anak syarikat atau syarikat induk muktamad pihak itu atau anak syarikat langsung atau tidak langsung mana-mana syarikat induk muktamad sedemikian.

"Dasar Privasi" bermaksud dasar privasi VIP yang diakses melalui pautan Dasar Privasi

"Peraturan" bermaksud Peraturan Pertaruhan dan Peraturan Permainan khusus yang berkenaan dengan jenis pertaruhan dan / atau permainan yang relevan, seperti yang dikenal pasti secara lebih terperinci dalam perenggan 1.3.1 dan 1.3.2

"Perkhidmatan" bermaksud, sebagaimana yang sesuai, perkhidmatan yang ditawarkan pada masa ini oleh Kepentingan VIP melalui Laman Web dan / atau melalui sebarang aplikasi mudah alih atau tablet.

"Syarat Penggunaan" bermaksud (a) Syarat Am, (b) Dasar Privasi dan (c) jika sesuai di bawah perenggan 1.3, Kaedah-Kaedah, Terma Bonus dan Syarat Tambahan yang berkaitan dengan Perkhidmatan yang digunakan oleh Anda dan ( d) sebarang Terma Muat turun

"Laman Web" bermaksud laman web https://vipstakes.com atau mana-mana halaman atau bahagiannya pada masa ini

"Kawasan VIP" bermaksud HighWeb Ventures NV

Dengan menggunakan dan / atau melawat mana-mana bahagian Laman Web, atau dengan membuka akaun dengan Kekuatan VIP melalui Laman Web, Anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan dan Anda dengan sewajarnya: (a) bersetuju dengan penggunaan komunikasi elektronik dalam rangka untuk memasuki kontrak; dan (b) mengetepikan apa-apa hak atau kehendak yang terpakai yang memerlukan tandatangan dengan tangan, setakat yang dibenarkan oleh mana-mana undang-undang yang terpakai. Syarat Penggunaan tidak menjejaskan hak berkanun anda.
Di samping itu, di mana Anda bermain mana-mana permainan, atau membuat pertaruhan menggunakan Perkhidmatan, atau menggunakan Perkhidmatan tersebut, Anda bersetuju untuk terikat dengan:
Peraturan Untuk Semua Pertaruhan Sukan di Buku Pegangan VIP seperti yang ditetapkan di bawah tab Bantuan Umum ("Peraturan Pertaruhan"); dan
Peraturan mana-mana permainan yang anda mainkan ("Peraturan Permainan"), seperti yang ditetapkan di bawah tab Bantuan am berkaitan, mana-mana bahagian Bantuan dan Peraturan, termasuk (tanpa batasan):
untuk permainan dalam tab 'Kasino': Peraturan Kasino untuk permainan yang berkaitan;
untuk permainan di tab 'Permainan': Peraturan Permainan untuk permainan yang berkaitan;
untuk permainan di tab 'Vegas': Peraturan Vegas untuk permainan yang berkaitan;
untuk permainan Live Casino di tab 'Kasino' dan 'Vegas': Peraturan Vegas dan Peraturan Kasino untuk permainan yang berkaitan;
berkenaan dengan mana-mana permainan baru, peraturan yang digunakan untuk permainan itu;
sebarang Terma Bonus;
sebarang Terma Muat turun; dan
apa-apa terma lain yang terpakai bagi Perkhidmatan dan / atau yang Anda dikehendaki mengesahkan Perjanjian anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan.
Teks asal Terma Penggunaan adalah dalam bahasa Inggeris dan tafsirannya akan berdasarkan teks bahasa Inggeris asal. Jika Syarat Penggunaan atau mana-mana dokumen atau notis yang berkaitan dengannya diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris yang asal akan diguna pakai.
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan tertentu antara mana-mana bahagian individu dari Syarat Penggunaan yang membuat kontrak anda dengan Kekuatan VIP, urutan keutamaan adalah seperti berikut:
Terma Bonus;
Kaedah Pertaruhan;
Peraturan Permainan;
Syarat Tambahan;
Syarat Umum;
Dasar Privasi; dan
Syarat Muat Turun.
Sila baca Terma Penggunaan dengan teliti sebelum menerimanya. Sebaik sahaja Anda telah menerima Terma Penggunaan, sila cetak Syarat Penggunaan dan simpannya, bersama-sama dengan semua e-mel pengesahan, syarat tambahan, data urus niaga, peraturan permainan, peraturan kesepakatan adil dan kaedah pembayaran yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web Anda. Sila ambil perhatian bahawa Syarat Penggunaan tertakluk kepada perubahan, seperti yang dinyatakan dalam perenggan 3 di bawah.
Jika Anda tidak bersetuju untuk menerima dan terikat dengan Syarat Penggunaan sila jangan buka akaun, dan / atau terus menggunakan Akaun Anda. Penggunaan terus anda dari mana-mana Perkhidmatan akan menjadi penerimaan Syarat Penggunaan yang kami telah memberitahu Anda berkuat kuasa dari semasa ke semasa.
Terma Penggunaan mentadbir Kontrak anda dengan Kepentingan VIP dan akan berkuat kuasa pada 1st Januari 2014. Untuk mengelakkan keraguan, setiap dan semua bahagian Laman Web ditadbir oleh Terma Penggunaan, dan Anda harus memastikan pada setiap masa bahawa Penggunaan Perkhidmatan Anda adalah selaras dengan Syarat Penggunaan.
SYARAT UMUM

PIHAK KONTRAK
Syarat Penggunaan akan dipersetujui antara Anda dan HighWeb Ventures NV, (yang tidak termasuk 125776), yang mana aktiviti perjudian dikawal selia di bawah sublesen nr. 8048 / JAZ 2013-023 yang dikeluarkan oleh komisen permainan Curacao dan Highweb Services Limited yang bertanggungjawab mengendalikan pembayaran dalam talian.
Laman web ini, peluang dan harga yang terkandung di dalamnya dan Syarat Penggunaan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan oleh itu bertujuan untuk digunakan oleh rakyat negara-negara yang berkaitan dan negara-negara lain yang bercakap bahasa-bahasa.
Rujukan dalam Syarat Penggunaan kepada "kami", "kami" atau "kami" adalah rujukan kepada:
Berkekalan VIP; atau
dalam hal terma dan syarat yang berkaitan dengan wang yang dipegang dalam Akaun Anda dari semasa ke semasa, kepada mana-mana syarikat HighWeb Ventures NV yang memegang apa-apa wang sebagai pemegang amanah dan hendaklah (jika sesuai) disifatkan sebagai termasuk agen, rakan kongsi dan pembekal kami.

PERUBAHAN TERHADAP SYARAT PENGGUNAAN
Kami mungkin perlu menukar Terma Penggunaan dari semasa ke semasa untuk beberapa sebab, termasuk (tanpa had) atas alasan komersil, mematuhi undang-undang atau peraturan, untuk mematuhi arahan, panduan atau cadangan dari badan kawal selia atau untuk sebab perkhidmatan pelanggan. Terma Penggunaan yang paling terkini boleh diakses dari pautan Terma dan Syarat di bahagian footer Laman Web, dan tarikh yang akan mereka mulai diperhatikan dalam perenggan 1.8 Syarat-syarat Umum ini.
Di mana kami ingin membuat perubahan besar kepada Syarat Penggunaan, kami akan memberi Anda notis terlebih dahulu mengenai perubahan seperti yang semunasabahnya dapat dilaksanakan melalui salah satu kaedah yang dinyatakan dalam perenggan 3.3. Untuk perubahan kecil atau tidak penting, kami mungkin tidak memberi Anda sebarang notis tentang perubahan tersebut, jadi Anda dinasihatkan untuk mengkaji Syarat Penggunaan melalui pautan Terma dan Syarat di Laman Web secara teratur.
Di mana kami membuat perubahan kepada Syarat Penggunaan yang kami ingin memaklumkan kepada Anda tentang, kami akan melakukannya dengan kaedah pemberitahuan seperti yang mungkin, mengikut budi bicara kami, yang dianggap sesuai, yang mungkin terdiri daripada:
e-mel (kepada alamat e-mel yang sebelum ini telah dibekalkan kepada kami);
mesej ke Peti Masuk Anda di Laman Web; atau
notis di Laman Web
dan kami boleh, menurut budi bicara kami, menjemput Anda untuk menerima Terma Penggunaan yang baru dengan mengklik pada "ya" atau "Saya terima", semak 'kotak centang' atau kaedah pengesahan yang serupa oleh Anda. Jika Anda memberikan kami pengesahan sedemikian, atau terus menggunakan Laman Web atau selepas pemberitahuan di bawah perenggan 3 ini, Anda hendaklah, dari masa itu, disifatkan telah menerima, dan terikat oleh, Terma Penggunaan baru, termasuk (untuk mengelakkan keraguan) apa-apa penambahan, penyingkiran, penggantian atau perubahan lain kepada identiti kepentingan VIP, sama ada atau tidak Anda telah membaca Terma Penggunaan yang diubahsuaikan. Jika apa-apa perubahan tidak boleh diterima oleh Anda, Anda sama ada boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan dan / atau menutup Akaun Anda dengan mematuhi perenggan 12 Syarat-syarat Umum ini.

PEMBUKA AKAUN ANDA
Untuk meletakkan pertaruhan atau bermain permainan menggunakan Perkhidmatan, Anda perlu membuka akaun dengan Saham VIP ("Akaun anda" atau "Akaun").
Untuk membuka Akaun Anda untuk digunakan dengan Perkhidmatan, Anda boleh:
hubungi Perkhidmatan Pelanggan;
klik Sertai sekarang di Laman Web dan ikuti arahan pada skrin;
dibuka oleh kaedah pembukaan Akaun lain seperti yang akan, dari semasa ke semasa ditawarkan oleh Stakes VIP.
Akaun anda sama ada dikendalikan oleh Saham VIP atau oleh syarikat lain dalam Kumpulannya untuk dan bagi pihak dirinya sendiri dan / atau syarikat NV HighWeb Ventures yang berkaitan dengan anda yang telah dikontrakkan.
Apabila Anda membuka Akaun Anda, anda akan diminta untuk memberi kami maklumat peribadi, termasuk Nama dan tarikh lahir dan butiran hubungan yang sesuai, termasuk alamat, nombor telefon dan alamat e-mel ("Butiran Kontak Anda"). Anda boleh mengemas kini Butiran Hubungan Anda dari semasa ke semasa dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan melalui halaman Pengurusan akaun saya di Laman Web atau melalui kaedah lain seperti yang akan, dari semasa ke semasa, ditawarkan oleh Stakes VIP.
Jika Anda tidak mahu Butiran Hubungan Anda digunakan oleh kami dan rakan kongsi perniagaan kami untuk menghubungi Anda untuk memberitahu Anda dengan maklumat pemasaran yang berkaitan dengan barangan, produk atau perkhidmatan kami atau rakan niaga kami, sila nyatakan bahawa ini adalah kes dengan menandakan kotak yang berkaitan seperti yang diarahkan semasa Anda membuka akaun di Laman Web atau dengan memaklumkan kepada Perkhidmatan Pelanggan
Dalam membuka Akaun Anda Anda menjamin bahawa:
Anda memahami dan menerima risiko bahawa, dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda boleh, serta memenangi wang, kehilangan wang;
Anda adalah (a) melebihi umur 18 dan (b) di atas umur di mana perjudian atau aktiviti perjudian adalah sah di bawah undang-undang atau bidang kuasa yang terpakai kepada Anda ("Umur Yang Berkaitan");
perjudian tidak menyalahi undang-undang di wilayah tempat Anda tinggal;
Anda secara sah boleh membuat kontrak;
Anda belum dikecualikan daripada perjudian; dan
Anda belum mempunyai Akaun yang ditutup oleh kami di mana-mana laman web yang dikendalikan oleh Kumpulan kami atau atas permintaan Anda di bawah perenggan 33 (Permainan Bertanggungjawab / Perjudian).
Akaun anda mesti didaftarkan dengan butir-butir anda sendiri, betul, nama dan peribadi dan ia hanya akan dikeluarkan sekali untuk Anda dan tidak diduplikasi melalui mana-mana orang lain, keluarga, rumah tangga, alamat (pos atau IP), alamat e-mel, atau mana-mana persekitaran di mana komputer dikongsi (misalnya sekolah, tempat kerja, perpustakaan awam dll), komputer (atau peranti akses lain), dan / atau akaun berkenaan dengan Perkhidmatan. Sebarang akaun lain yang Anda buka dengan kami, atau yang dimiliki secara benefisial oleh Anda berhubung dengan Perkhidmatan adalah "Akaun Pendupaan". Kami boleh menutup mana-mana Akaun Duplikat (tetapi tidak wajib untuk berbuat demikian). Jika kami menutup Akaun Duplikat:
semua bonus, pertaruhan dan kemenangan percuma yang diperoleh daripada bonus dan pertaruhan percuma yang diperoleh menggunakan Akaun Duplikat tersebut akan terbatal dan dilucutkan oleh Anda;
kami boleh, atas budi bicara kami, membatalkan semua kemenangan dan membayar balik semua deposit (jumlah yang kurang berkenaan dengan kemenangan yang tidak sah) yang dibuat berkenaan dengan Akaun Duplikat itu dan, setakat yang tidak didapatkan oleh kami dari Akaun Duplikat yang relevan, dikembalikan kepada kami oleh Anda berkenaan dengan Akaun Pendupaan yang boleh dipulihkan oleh kami terus dari mana-mana Akaun Anda yang lain (termasuk mana-mana Akaun Duplikat yang lain); atau
kami boleh, mengikut budi bicara kami, membenarkan penggunaan Akaun Duplikat yang dianggap sah dan kesemua kerugian dan kepentingan yang diletakkan oleh atau untuk Anda melalui Akaun Penduplikaan akan disimpan oleh kami.

PENGENALAN IDENTITI ANDA; KEPERLUAN PERUBAHAN WANG
Anda menjamin bahawa:
nama dan alamat yang anda berikan semasa membuka Akaun Anda adalah betul; dan
Anda adalah pemilik wang yang sah yang Anda simpan pada bila-bila masa dalam Akaun Anda.
Dengan bersetuju dengan Syarat Penggunaan Anda memberi kuasa kepada kami untuk melakukan pemeriksaan pengesahan seperti ini dari semasa ke semasa kerana kami mungkin memerlukan diri kami atau mungkin dikehendaki oleh pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, badan pengawalselia) untuk mengesahkan fakta ini (" Cek "). Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa, atas permintaan kami, Anda mungkin dikehendaki untuk memberi butiran tambahan berkenaan dengan mana-mana maklumat yang telah Anda berikan kepada kami, termasuk berhubung dengan mana-mana deposit yang telah Anda buat ke Akaun Anda.
Walaupun kami menjalankan sebarang Cek dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat Anda daripada mengeluarkan wang dari Akaun Anda dan / atau menghalang akses kepada semua atau bahagian tertentu Laman Web. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin dari semasa ke semasa menjalankan Cek untuk pengawalseliaan, keselamatan atau sebab-sebab perniagaan yang lain. Jika sebarang sekatan tersebut menyebabkan Anda menjadi masalah, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan.
Dalam keadaan tertentu, kami mungkin perlu menghubungi Anda dan meminta Anda memberikan maklumat lanjut kepada kami secara langsung untuk menyelesaikan Cek. Untuk tujuan ini, kami akan berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk menghendaki Anda memberi kami ID yang ditemahkan atau mana-mana ID yang disahkan bersamaan mengikut undang-undang yang terpakai dalam bidang kuasa anda atau sebaliknya, bukti alamat, bil utiliti, butiran bank, penyata bank dan rujukan bank. Sehingga maklumat tersebut telah dibekalkan kepada kepuasan kami, kami dapat menghalang sebarang aktiviti yang dijalankan oleh Anda berhubung dengan Akaun atau kami, jika kami dengan semunasabahnya percaya bahawa maklumat yang sengaja salah diberikan oleh Anda, menyimpan jumlah yang didepositkan pada Akaun yang berikut penutupan Akaun oleh kami.
Ia mungkin menjadi kesalahan bagi orang-orang di bawah Zaman Yang Relevan untuk menggunakan Laman Web. Sekiranya kami tidak dapat mengesahkan bahawa Anda adalah Usia yang Relevan maka kami boleh menangguhkan Akaun Anda sehingga masa yang kami dapat mengesahkan bahawa Anda adalah Usia yang relevan. Jika Anda kemudian terbukti telah berada di bawah Zaman Yang Relevan pada masa Anda membuat transaksi perjudian atau permainan dengan Kami, maka:
Akaun anda akan ditutup;
semua urus niaga yang dibuat semasa Anda berada di bawah umur akan dibatalkan, dan semua dana yang berkaitan yang disimpan oleh Anda akan dikembalikan melalui kaedah pembayaran yang digunakan untuk deposit dana tersebut, di mana dapat dilaksanakan;
sebarang deposit yang dibuat semasa Anda berada di bawah Zaman Yang Relevan akan dikembalikan kepada Anda; dan
apa-apa kemenangan yang Anda telah terakru semasa Anda ketika berada di bawah Zaman Yang Relevan akan dilucutkan oleh Anda (dan boleh ditolak dari jumlah deposit yang dikembalikan di bawah perenggan 5.5.3 dan Anda akan kembali kepada kami atas permintaan mana-mana dana sedemikian yang telah ditarik balik dari Akaun Anda.

MAKLUMAT USERNAME, PASSWORD, PIN dan PELANGGAN
Selepas membuka Akaun Anda, Anda mesti mengambil semua langkah yang munasabah untuk mengelakkan pendedahan (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) Nama pengguna, kata laluan dan / atau nombor akaun anda kepada orang lain, termasuk memastikan bahawa perisian keselamatan terkini dimuat turun ke Komputer anda.
Semua urus niaga yang dibuat di mana nama pengguna dan kata laluan dan / atau nombor akaun anda telah dimasukkan dengan betul akan dianggap sebagai sah, sama ada atau tidak dibenarkan oleh Anda, dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan sekiranya Anda mendedahkan nama pengguna, kata laluan atau nombor akaun kepada orang lain (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja).
Jika Anda telah kehilangan atau melupakan butiran Akaun anda, atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa butiran tersebut diketahui oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan, sila hubungi kami dengan segera untuk penggantian melalui Perkhidmatan Pelanggan, butiran yang boleh didapati di bahagian Bantuan Laman Web .

DEPOSIT DAN PENGELUARAN DARIPADA AKAUN ANDA
Sekiranya Anda ingin mengambil bahagian dalam Perkhidmatan, Anda mesti mendepositkan wang ke dalam Akaun Anda dari akaun atau sumber yang anda pemegang akaun. Wang tersebut boleh (tertakluk kepada perenggan 5) kemudian digunakan oleh Anda untuk meletakkan taruhan atau bermain permainan. Butir-butir lanjut tentang cara deposit, pengeluaran dan pemindahan dana boleh didapati di halaman Deposit bahagian Bantuan di Laman Web. Jika Anda menggunakan kaedah pembayaran yang mana Anda bukan pemegang akaun, kami berhak untuk merawat sebarang deposit ke dalam Akaun sebagai tidak sah (dan sebarang kemenangan yang timbul daripada deposit sedemikian sebagai tidak sah) sehingga selesai memenuhi semua Cek yang berkaitan .
Semua deposit wang sebenar mesti dipertimbangkan masa 1 sebelum pengeluaran boleh dibuat. Contohnya. Sekiranya anda mendepositkan € 20, anda mesti membuat € 20 sengaja sebelum pengeluaran boleh diminta. Stakes VIP berhak untuk mengenakan bayaran% 10 sekiranya pemain meminta pengeluaran tanpa perolehan akaun ahli yang sama atau lebih daripada jumlah dana yang didepositkan.
Apabila meminta pengeluaran semua bonus aktif dan apa-apa kemenangan yang terakru dari dana bonus atau promosi akan dikeluarkan dari akaun anda
Anda selanjutnya bersetuju untuk tidak membuat apa-apa bayaran balik, pembalikan atau sebaliknya membatalkan sebarang deposit ke dalam Akaun Anda, dan dalam apa-apa kejadian sedemikian untuk mengembalikan dan memberi pampasan kepada kami untuk deposit tidak berbayar tersebut termasuk apa-apa perbelanjaan yang ditanggung oleh kami dalam proses pengumpulan deposit Anda. Untuk mengelakkan keraguan Akaun Anda tidak akan digunakan oleh Anda sebagai akaun bank dan, sekiranya kami menyedari deposit masuk dan pengeluaran dari Akaun Anda tanpa pertaruhan atau aktiviti perjudian yang sepadan, kami berhak memotong caj pentadbiran (sama ada atau tidak kita tutup atau menggantung akaun).
Akaun anda bukan akaun bank dan oleh itu tidak dilindungi, dijamin, ditaja atau dilindungi oleh sebarang sistem insurans deposit atau perbankan atau mana-mana sistem insurans yang serupa. Apa-apa wang yang didepositkan dengan kami dalam Akaun Anda tidak akan menarik minat apa-apa. Monies yang didepositkan dengan kami ditahan di bawah akaun bank biasa dan / atau akaun escrow atas nama VIP Stakes atau syarikat NV HighWeb Ventures lain, yang memegang wang dalam akaun itu atas kepercayaan untuk Anda dan orang lain yang berhak. Oleh itu, sekiranya insolvensi kami, Anda berhak untuk menuntut apa-apa wang yang dipegang atas amanah untuk Anda dalam akaun sedemikian, tetapi Anda tidak akan mempunyai perlindungan di bawah skim jaminan deposit statutori.
Kami boleh pada bila-bila masa menetapkan apa-apa baki positif pada Akaun Anda terhadap apa-apa amaun yang anda bayar (termasuk di bawah Akaun Duplikat) kepada mana-mana syarikat lain dalam HighWeb Ventures NV (tanpa mengira sama ada terdapat pelanggaran Syarat Penggunaan) , termasuk (tanpa batasan) di mana kami menetap semula mana-mana pertaruhan atau pertaruhan menurut perenggan 4.7 (Akaun Duplikat), perenggan 12 (Kolusi, Menipu, Penipuan dan Aktiviti Jenayah) atau perenggan 19 (Kesilapan atau Ketinggalan).
Setakat yang diperlukan oleh undang-undang tempatan anda atau cukai atau pihak berkuasa lain Anda bertanggungjawab untuk melaporkan kemenangan dan kerugian anda yang timbul daripada Perkhidmatan.
Anda boleh menetapkan had deposit pada Akaun anda dalam mana-mana satu hari. Had ini tidak boleh ditingkatkan tanpa memberi kami notis dua puluh empat jam tentang keinginan Anda untuk meningkatkan had deposit anda dan hanya apabila dua puluh empat jam telah berlalu dari permintaan Anda untuk kenaikan tersebut akan peningkatan ini berlaku. Untuk butiran tentang bagaimana untuk menetapkan had deposit, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan, atau (di mana Akaun Anda untuk Laman Web) menetapkan had melalui Laman Web dengan mengklik Akaun Saya, kemudian Butiran Akaun Kemas Kini. Sebarang pengurangan pengesahan kepada had deposit anda akan berkuat kuasa serta-merta.
Tertakluk kepada perenggan 13 (Penutupan Akaun Anda; dan lain-lain), Anda boleh meminta pengeluaran dana dari Akaun Anda pada bila-bila masa dengan syarat bahawa:
semua pembayaran yang dibuat ke dalam Akaun Anda telah disahkan sebagai dibersihkan dan tiada yang telah dibatalkan, dibatalkan atau dibatalkan;
apa-apa Cek yang disebut dalam perenggan 5 di atas telah disiapkan oleh kami untuk kepuasan kami; dan
Anda telah mematuhi sebarang syarat pengeluaran lain yang berkaitan yang mempengaruhi Akaun Anda (contohnya Terma Bonus yang berkenaan).
Jumlah minimum pembayaran tunggal ialah 25 EUR / USD.
Mengenai sebarang pengeluaran yang diluluskan oleh kami, dengan syarat bahawa Anda memberi kami maklumat yang mencukupi tentang bagaimana dana itu harus dipindahkan kepada Anda, kami akan mengembalikan dana yang relevan kepada Anda sesuai dengan paragraf 7.7 (kurang biaya yang dikeluarkan atau jumlah lain yang diperlukan untuk dipotong dari Pengeluaran anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan).
Kami akan cuba menampung permintaan Anda mengenai kaedah pembayaran dan mata wang pembayaran pengeluaran Anda. Walau bagaimanapun, ini tidak boleh dijamin. Oleh itu, kami boleh memproses dan membayar pengeluaran dalam kaedah pembayaran yang berbeza daripada yang diminta oleh Anda, seperti melalui pembekal pembayaran yang berbeza, draf bank atau pindahan kawat (sebarang caj yang berkaitan dengan kaedah pembayaran yang berkaitan ditetapkan dalam tab Pengeluaran dari Laman web). Begitu juga, dalam kes tertentu, mata wang Pengeluaran Anda tidak boleh menjadi mata wang di mana Deposit anda dibuat atau yang diminta selainnya oleh Anda dan, dalam keadaan di mana kami dikehendaki untuk menukar simpanan anda antara mata wang yang berlainan, kadar penukaran yang digunakan oleh kami adalah seperti yang dinyatakan dalam tab Bantuan Laman Web.
Kami akan memegang wang dalam akaun deposit dan / atau akaun escrow yang disebut dalam perenggan 7.3 sebagai pemegang amanah untuk Anda dan bukan sebagai bankir atau penghutang anda. Oleh itu, walau apa pun peruntukan lain dalam Terma Penggunaan, kami akan menangani wang anda sebagai pemegang amanah, dan tidak ada peruntukan sedemikian akan mewujudkan atau menimbulkan sebarang kewajipan di pihak VIP Stakes (atau mana-mana syarikat NV HighWeb Ventures yang lain) kepada membayar balik kepada Anda sebagai penghutang anda.
Yuran Akaun Tidak Aktif. Jika anda tidak menggunakan Akaun anda untuk pertaruhan atau permainan, membuat deposit, pengeluaran atau pemindahan, atau jika ia tidak aktif, untuk tempoh sekurang-kurangnya 24 bulan berturut-turut maka ia akan menjadi "Akaun Tidak Aktif". Semua Akaun Tidak Aktif akan dikenakan Yuran Akaun Tidak Aktif, butiran yang boleh didapati di bahagian Bantuan di Laman Web. Kami akan memberitahu Anda apabila Akaun Anda menjadi Akaun Tidak Aktif, dan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum sebarang Yuran Akaun tidak aktif ditolak daripada itu.
Kemenangan maksimum setiap minggu melalui laman web ini adalah € 10,000 atau setara mata wang. Kecuali dibenarkan secara khusus oleh kami secara bertulis, Pemain hanya boleh mengeluarkan € 10,000 dari Akaunnya dalam mana-mana tempoh hari 30.

PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG LAMAN WEB
Akses kepada atau penggunaan Laman Web atau mana-mana Perkhidmatan melalui Laman Web mungkin tidak sah bagi sesetengah atau semua penduduk atau orang di sesetengah negara. Kami tidak berhasrat agar Laman Web itu digunakan untuk pertaruhan, permainan atau apa-apa tujuan lain oleh orang di negara-negara di mana kegiatan sedemikian adalah haram, termasuk Amerika Syarikat dan wilayah-wilayah yang disenaraikan melalui tab Bantuan di Laman Web. Hakikat bahawa Laman Web boleh diakses di mana-mana negara tersebut, atau muncul dalam bahasa rasmi mana-mana negara sedemikian tidak boleh ditafsirkan sebagai perwakilan atau jaminan berkenaan dengan kesahihan atau sebaliknya akses dan penggunaan Laman Web, dan membuat deposit atau penerimaan mana-mana kemenangan dari Akaun Anda. Ketersediaan Laman Web tidak merupakan tawaran, permintaan atau pelawaan oleh kami untuk penggunaan atau langganan untuk pertaruhan, permainan atau perkhidmatan lain dalam mana-mana bidang kuasa di mana kegiatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menentukan undang-undang yang terpakai di lokasi di mana Anda hadir. Anda harus memastikan bahawa Anda akan bertindak secara sah di bidang kuasa anda dalam membuka Akaun Anda dan / atau menggunakan Laman Web dan Anda mewakili, menjamin dan bersetuju bahawa Anda akan melakukannya.
Jika menjadi jelas kepada kami bahawa Anda bermastautin dalam suatu negara di mana penggunaan Laman Web tidak sah, kami berhak dengan segera menutup Akaun Anda, yang mana mana-mana baki pada Akaun pada tarikh penutupan tersebut akan dikembalikan kepada Anda secepat mungkin untuk kami berbuat demikian.
Oleh kerana peraturan undang-undang, permainan kasino Stakes VIP tidak boleh didapati untuk pemain dari wilayah berikut: Belarus, Perancis, Hungary, Latvia, Lithuania, Portugal, Singapura, Kerajaan Belanda (Belanda, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia dan St Martin), Turki, Ukraine, United Kingdom, Amerika Syarikat. Oleh kerana kepelbagaian pembekal perisian yang diwakili di VIP, beberapa direktori permainan mungkin tidak tersedia di negara-negara tambahan:
Direktori 'Kasino':

Permainan 1 × 2 - Australia, Curacao, Perancis, Iran, Iraq, Belanda, Amerika Syarikat.

Permainan Booming - Belgium, Kepulauan Cayman, Iran, Iraq, Israel, Korea Utara, Arab Saudi, Singapura, United Kingdom, Amerika Syarikat, dan semua wilayah dan harta benda, yang merupakan Kepulauan Virgin Amerika Syarikat, Kepulauan Luar Negeri AS, Guam, Puerto Rico, Kepulauan Marianas dan Samoa Amerika, Vatican City.

Permainan ELK Studios - Afghanistan, Algeria, Angola, Australia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Wilayah Crimea, Cuba, Demokratik Republik Rakyat Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Iraq, Lao PDR, Myanmar, Panama, Papua New Guinea, Syria, Amerika Syarikat, wilayah dan harta benda, Uganda, Vanuatu, Yaman.

Permainan Endorphina - Australia.

Permainan HABANERO - Cyprus, Perancis, Filipina, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, United Kingdom, Amerika Syarikat.

Permainan iSoftBet - Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Belgium, Cuba, Denmark, Perancis, Polinesia Perancis, Iran, Iraq, Israel, Itali, Liechteinstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Antilles Belanda, Portugal, Romania, Sepanyol, Sudan, Syria, Kerajaan, Amerika Syarikat.

Permainan Microgaming - Australia, Belgium, Denmark, Perancis, Itali, Singapura, Afrika Selatan, Sepanyol, United Kingdom, Amerika Syarikat. Juga kami menghalang permainan berjenama berlesen dan progresif untuk Turki.

Mr.Slotty games - Lithuania, Amerika Syarikat.

Permainan Multislot - Australia, Bahamas, Belgium, Kepulauan Cayman, Republik Czech, Denmark, Perancis, Hungary, Iran, Iraq, Israel, Itali, Korea Utara, Poland, Arab Saudi, Singapura, Sepanyol, Turki, United Kingdom, Amerika Syarikat, Vatican City.

Permainan NetEnt - Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Australia, Belgium, Bulgaria, Kemboja, Kanada, Denmark, Ecuador, Estonia, Perancis, Guyana, Hong Kong, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Itali, Lithuania, Mehiko, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Korea Utara, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Filipina, Portugal, Romania, Singapura, Korea Selatan, Sepanyol, Sudan, Syria, Taiwan, Uganda, United Kingdom, Zimbabwe.

Permainan NextGen Gaming - Afghanistan, Algeria, Angola, Australia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Wilayah Crimea, Cuba, Demokratik Republik Rakyat Korea, Ecuador, Guyana, Iran, Iraq, Lao PDR, Myanmar, Panama, Papua New Guinea, Syria, Amerika Syarikat, wilayah dan harta benda, Uganda, Vanuatu, Yaman.

Permainan Playson - Australia.

Pragmatic Play games - Australia, Denmark, Perancis, Gibraltar, Israel, Itali, Romania, Sweden, Ukraine, United Kingdom, Amerika Syarikat.

Permainan VGS (BetConstruct) - Sekatan yang disebut dalam perenggan 8.4 dikenakan.

Zeus Main: Denmark, Perancis, Itali, Portugal, Sepanyol, United Kingdom.
'Live Casino 1' direktori - Argentina, Australia, Belgium, Bulgaria, Republik Czech, Denmark, Perancis, Jerman, Hungary, Ireland, Itali, Belanda, Antilles Belanda, Poland, Portugal, Sepanyol, United Kingdom, Amerika Syarikat.

Direktori 'Casino Live' - Argentina, Australia, Belgium, Kanada, Denmark, Perancis, Itali, Singapura, Afrika Selatan, Sepanyol, Turki, United Kingdom, Amerika Syarikat.
MELAKUKAN BET DAN / ATAU GAMING MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN
Untuk meletakkan taruhan atau akses Perkhidmatan, anda harus mengikuti arahan yang disediakan di tab Bantuan.
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan butiran mana-mana taruhan, kepentingan atau transaksi yang serupa yang anda letakkan menggunakan Perkhidmatan ("Transaksi") adalah betul dengan cara yang berikut:
apabila menggunakan Laman Web (sama ada secara langsung, melalui aplikasi atau sebaliknya) selaras dengan Peraturan Pertaruhan atau Peraturan Pertandingan yang bersesuaian, sesuai; dan
Sejarah Transaksi anda boleh diakses oleh anda dengan mengklik Akaun Saya di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan Pelanggan kami (termasuk dengan memilih untuk menerima kenyataan bertulis).
Kami berhak untuk menolak keseluruhan atau sebahagian daripada apa-apa Transaksi yang diminta oleh Anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami sendiri, atau di mana Anda telah melanggar Terma Penggunaan. Tiada Transaksi diterima oleh kami sehingga Anda telah memberikan pengesahan yang sesuai (atau sebaliknya telah diterima oleh kami) mengikut perenggan 9.2. Sekiranya Anda berada dalam keraguan sama ada Transaksi telah berjaya diterima, Anda harus menghubungi Perkhidmatan Pelanggan.
Sebaik sahaja Transaksi telah diterima oleh kami, Anda tidak boleh membatalkan transaksi itu kecuali kami bersetuju sebaliknya.
Kami mungkin, mengikut budi bicara kami (dan dengan syarat bahawa Anda dan kami tidak mendapat kelebihan yang tidak adil), memilih untuk menerima taruhan walau apa pun peristiwa yang relevan telah bermula. Berkenaan dengan permainan, tab Kaedah yang berkaitan akan menetapkan titik di mana tidak ada lagi kepentingan yang akan diterima oleh kami.
Kami boleh membatalkan atau meminda Transaksi menurut peruntukan perenggan 5 (Pengesahan Pengenalan Anda), perenggan 12 (Kolusi, Menipu, Penipuan dan Aktiviti Jenayah) atau perenggan 19 (Kesilapan atau Ketinggalan).

REMOTE GAMING ATAU BETTING
Di mana Anda mengakses Perkhidmatan melalui bentuk komunikasi elektronik Anda harus sedar bahawa:
Berhubung dengan Penggunaan Laman Web Anda untuk meletakkan taruhan atau bermain permainan:
Anda mungkin menggunakan sambungan atau peralatan yang lebih perlahan daripada peralatan yang digunakan oleh orang lain dan ini mungkin menjejaskan prestasi anda dalam peristiwa kritikal masa yang ditawarkan melalui Laman Web;
Anda mungkin menghadapi kelemahan sistem, kesalahan, kesilapan atau gangguan perkhidmatan yang akan ditangani mengikut perenggan 18 (Kegagalan IT);
Aturan Permainan untuk setiap acara atau permainan yang ditawarkan melalui Laman Web boleh didapati dan harus dipertimbangkan oleh Anda sebelum Anda menggunakan Perkhidmatan yang ditawarkan melalui Laman Web; dan berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan Anda, jika Anda bertaruh pada acara "dalam menjalankan", Anda tidak boleh pada bila-bila masa yang relevan boleh melihat atau selainnya disediakan maklumat paling terkini berkaitan dengan acara yang berkaitan. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada Anda berkenaan dengan apa-apa kerugian yang ditanggung atau kos yang ditanggung oleh Anda disebabkan oleh sebarang kelewatan dalam penghantaran maklumat berkaitan dengan apa-apa acara "dalam menjalankan".

SPORTSBOOK
Peraturan ini membentuk persetujuan antara kami dan ahli kami. Pendaftaran dengan kami diambil sebagai penerimaan anda terhadap peraturan ini.
Ahli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan butiran kenalan dan bayaran adalah tepat pada setiap masa.
Kami menerima pertaruhan dari mereka yang berumur 18 dan lebih dari satu tahun, dan boleh meminta bukti usia pada bila-bila masa. Ahli mungkin mempunyai akaun mereka digantung sehingga bukti tersebut disediakan.
Ahli mesti menyimpan maklumat rahsia mereka pada setiap masa. Jika anda percaya butiran anda tidak lagi sulit, anda mesti memaklumkan kami dengan segera, kerana apa-apa aktiviti akaun adalah tanggungjawab anda.
Taruhan yang disahkan dan disahkan tidak boleh diubah atau dibatalkan.
Ahli bertanggungjawab untuk memastikan meletakkan taruhan dibenarkan di negara tempat tinggal mereka.
Ahli hanya boleh meletakkan pertaruhan di laman web kami. Percubaan untuk meletakkan taruhan dengan cara lain tidak akan diterima.
Pertaruhan atau mana-mana bahagian pertaruhan boleh dibatalkan dan / atau ditolak pada bila-bila masa sebelum acara yang dipersoalkan tanpa notis.
Kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengelakkan sebarang bentuk penipuan pertaruhan. Mana-mana anggota atau sekumpulan ahli yang didapati meletakkan taruhan dalam cara menipu kita akan mempunyai akaun mereka digantung dan taruhan dibatalkan, sama ada pertaruhan diselesaikan atau tidak.
Kami mungkin membatalkan pertaruhan yang telah diterima apabila terdapat dana yang tidak mencukupi dalam akaun untuk menutup pertaruhan, Pembayaran yang kemudian dibatalkan oleh pemproses pembayaran akan mengakibatkan pertaruhan yang dibatalkan.
Mana-mana dana yang dikreditkan ke akaun ahli yang salah akan dilaporkan kepada kami dengan segera. Mana-mana kemenangan yang diperoleh daripada dana sedemikian akan dibatalkan dan dituntut oleh kami.
Terma dan Syarat ini dibentangkan dalam Bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku sebarang kekaburan Terma dan Syarat ini dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
Akaun berbilang tidak dibenarkan. Kami berhak membatalkan semua pertaruhan dan menutup sebarang akaun yang didapati diduplikasi.
Pertaruhan boleh diletakkan pada waktu mula yang diiklankan. Mana-mana pertaruhan yang diletakkan dan diterima selepas waktu permulaan acara hendaklah disifatkan sebagai bukan pelari.
Pertaruhan pada pilihan yang berbeza dalam acara yang sama di mana hasil seseorang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain tidak akan diterima dan akan dibatalkan dalam hal penerimaan tidak sengaja.
'Jika Bets' akan diselesaikan mengikut susunan di mana ia muncul pada slip pertaruhan sehingga wang yang ditugaskan telah digunakan. Dalam kes dana ini tidak mencukupi untuk menyelesaikan atau meneruskan pertaruhan, pemilihan yang dipersoalkan akan diselesaikan mengikut jumlah yang tersedia.
Kami bekerja keras untuk mengekalkan ketepatan sepanjang masa tetapi kadang-kadang kesalahan berlaku. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan tersebut dan dalam kes-kes seperti mana harga terjejas, semua pertaruhan tidak sah.
Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian akibat penggunaan laman web kami atau kandungan yang berkaitan termasuk pengendalian atau penangguhan penghantaran atau gangguan, kehilangan / rasuah data, kegagalan talian / komunikasi, penyalahgunaan laman web atau kandungan yang bersangkutan, atau sebarang kesilapan / ketinggalan di laman web atau kandungan yang berkaitan.
Kemenangan maksimum setiap ahli setiap hari melalui laman web ini adalah € 10000 atau setara mata wang.
Jumlah minimum untuk taruhan adalah € 0.10.
Jumlah pertaruhan maksimum untuk satu acara adalah € 100.00 atau setaraf dengan mata wang lain.
Kami mungkin menawarkan kemungkinan yang lebih rendah pada beberapa jenis pertaruhan daripada ditawarkan pada perseorangan.
Ahli dinasihatkan untuk mengekalkan rekod semua transaksi, peraturan permainan, peraturan pembatalan dan perkhidmatan pembayaran untuk rujukan masa depan.
Pertaruhan diproses dan disifatkan aktif apabila mereka telah diletakkan dan penerimaan disahkan.
Segala usaha dilakukan untuk memastikan semua maklumat yang dipaparkan di laman web adalah tepat, tetapi harus digunakan hanya sebagai panduan. Kami tidak boleh bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan dalam butiran acara. Ahli-ahli dinasihatkan untuk berunding dengan Peraturan Pertaruhan kami untuk butiran penyelesaian taruhan dalam keadaan sedemikian.
Ahli boleh meletakkan taruhan sebaik sahaja dana telah berjaya ditambah ke akaun mereka.
Ahli-ahli menerima bahawa kami boleh menggunakan nama pertama, nama pengguna dan negara tempat pemenang penting untuk tujuan pengiklanan. Dalam semua kes lain, butiran ahli akan tetap sulit.
Pertaruhan pada peristiwa yang kemudian dibatalkan akan dibatalkan dan wang dikembalikan.
Tawaran ahli adalah terhad kepada satu orang, keluarga, alamat, e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran dan komputer, Kami berhak menarik balik tawaran dari mana-mana ahli atau sekumpulan ahli.
Akaun ahli disifatkan sebagai unik mengenai nama dan butiran peribadi anda, dan hanya boleh digunakan oleh anda. Ia tidak boleh diduplikasi dalam apa jua keadaan. Dalam kes akaun pendua, kami boleh menutup akaun sedemikian dan:
Kekosongan dan kehilangan semua bonus, pertaruhan dan kemenangan percuma
Mengembalikan semula semua deposit tanpa kemenangan
Kembalikan sebarang dana lain dari mana-mana akaun pendua lain
Dalam kes taruhan yang diletakkan pada harga yang tidak tepat, taruhan akan tetap berdiri tetapi akan diselesaikan pada harga yang disemak.
Dalam kes ahli yang mempunyai kedua-dua baki bonus dan baki wang sebenar, dana wang sebenar akan digunakan terlebih dahulu. Dalam kes di mana deposit yang mencetuskan bonus, ditambah dengan sebarang kemenangan yang dijana, dipindahkan ke kasino sebelum memenuhi keperluan peralihan 2x, ini akan dianggap sebagai manipulasi bonus percubaan, yang mengakibatkan bonus dibatalkan dan kemenangan yang berkaitan.
Mana-mana manipulasi bonus akan menyebabkan kami menuntut semula bonus dan apa-apa kemenangan yang berkaitan dari akaun ahli.
Terma dan syarat ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa dan tanggungjawab para ahli untuk menyemak secara teratur untuk kemas kini tersebut.

KELENGKAPAN, PENCEGAHAN, FRAUD DAN KEGIATAN JENAYAH
Amalan berikut (atau mana-mana daripada mereka) berhubung dengan Perkhidmatan:
- penyalahgunaan bonus atau promosi lain; dan / atau
- menggunakan faktor atau pengaruh luaran yang tidak adil (biasanya dikenali sebagai penipuan); dan / atau
- mengambil keuntungan yang tidak adil (seperti yang ditakrifkan dalam perenggan 12.5.3);
- membuka mana-mana Akaun Duplikat; dan / atau
- menjalankan amalan penipuan atau aktiviti jenayah (seperti yang ditakrifkan dalam perenggan 12.5),
- membentuk "Amalan Terlarang" dan tidak dibenarkan dan akan menjadi pelanggaran material Terma Penggunaan. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk mengelakkan dan mengesan amalan sedemikian dan untuk mengenal pasti pemain yang berkenaan jika berlaku. Walau bagaimanapun, tertakluk kepada yang tersebut di atas, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang Anda mungkin ditanggung akibat dari sebarang Amalan Terlarang, dan apa-apa tindakan yang kami ambil berhubung perkara yang sama akan mengikut budi bicara kami.
Jika Anda mengesyaki seseorang terlibat dalam mana-mana Amalan Dilarang, Anda hendaklah dengan secepat yang munasabah melaporkannya kepada kami dengan menghantar e-mel kepada kami atau menelefon Perkhidmatan Pelanggan.
Anda bersetuju bahawa Anda tidak boleh menyertai atau dihubungkan dengan apa-apa bentuk Amalan Terlarang berkaitan dengan akses Anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan.
Sekiranya:
kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa Anda telah menyertai atau telah dihubungkan dengan sebarang bentuk Amalan Terlarang (dan dasar kepercayaan kita akan termasuk penggunaan oleh kami (dan oleh rakan-rakan permainan kami dan pembekal kami yang lain) dari sebarang penipuan, penipuan dan amalan pengesanan kolusi yang digunakan dalam industri perjudian dan perjudian pada masa yang berkaitan); atau
Anda telah meletakkan pertaruhan dan / atau bermain permainan dalam talian dengan mana-mana penyedia perkhidmatan perjudian dalam talian yang lain dan disyaki (akibat daripada permainan sedemikian) dari mana-mana Amalan Terlarang atau aktiviti yang tidak wajar; atau
kami sedar bahawa Anda telah "dipertanggungkan semula" atau menafikan sebarang pembelian atau deposit yang Anda buat ke Akaun Anda; atau
Anda menjadi bankrap atau mengalami proses analogi di mana-mana sahaja di dunia, maka, (termasuk berkaitan dengan sebarang penggantungan dan / atau penamatan Akaun Anda) kami akan mempunyai hak, berkenaan dengan Akaun Anda (dan / atau mana-mana akaun lain yang dipegang oleh Anda dengan syarikat HighWeb Ventures NV) untuk menahan keseluruhan atau sebahagian daripada baki dan / atau memperoleh kembali dari akaun jumlah deposit, pembayaran, bonus atau kemenangan yang telah terjejas oleh atau dalam apa cara yang dikaitkan dengan mana-mana peristiwa yang dimaksudkan dalam perenggan 12.4 ini. Hak-hak yang dinyatakan dalam perenggan ini 12.4 tidak menjejaskan mana-mana hak lain (termasuk mana-mana hak undang-undang umum) yang kami mungkin ada terhadap Anda, sama ada di bawah Terma Penggunaan atau sebaliknya.
Bagi maksud perenggan ini 12:
"amalan penipuan" ertinya apa-apa aktiviti penipuan yang dilakukan oleh Anda atau oleh mana-mana orang yang bertindak bagi pihak anda atau bercantum dengan Anda, dan hendaklah termasuk, tanpa had: (a) pertuduhan caj palsu; (b) penggunaan oleh Anda atau mana-mana orang lain yang mengambil bahagian dalam permainan yang sama seperti Anda pada bila-bila masa, kad kredit atau kad debit yang dicuri atau sebaliknya tidak dibenarkan, sebagai sumber dana; (c) kolusi oleh Anda dengan orang lain untuk mendapatkan kelebihan yang tidak adil (termasuk melalui skim bonus atau insentif serupa yang kami tawarkan); (d) sebarang percubaan untuk mendaftarkan maklumat akaun palsu atau mengelirukan; (e) apa-apa perbuatan sebenar atau percubaan oleh Anda yang semunasabahnya kami anggap sebagai tidak sah di mana-mana bidang kuasa yang berkenaan, dibuat dengan niat jahat, atau bertujuan untuk menipu kami dan / atau mengelakkan sebarang sekatan kontrak atau undang-undang, tanpa mengira sama ada tindakan atau percubaan bertindak sebenarnya menyebabkan kita kerosakan atau kemudaratan;
"aktiviti jenayah" hendaklah termasuk, tanpa had, pengubahan wang haram dan apa-apa kesalahan di bawah Akta Perjudian; dan
"kelebihan tidak adil" hendaklah termasuk, tanpa batasan:
eksploitasi kesalahan, kelemahan atau kesilapan dalam perisian kami atau mana-mana pihak ketiga yang digunakan oleh Anda berkaitan dengan Perkhidmatan (termasuk berkenaan dengan mana-mana permainan);
penggunaan pemain automatik ('bot'), atau sistem perisian atau analisis 3rd lain; atau
eksploitasi oleh Anda, 'Ralat' seperti yang ditakrifkan dalam perenggan 18.1, dalam apa jua keadaan sama ada untuk kelebihan Anda dan / atau kepada kelemahan kami atau yang lain.
Dalam melaksanakan mana-mana hak kami di bawah perenggan 11.4 berhubung dengan Amalan Terlarang, kami akan menggunakan segala usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa, semasa mematuhi obligasi pengawalseliaan dan lain-lain undang-undang kami, kami melaksanakan hak tersebut dengan cara yang adil kepada Anda dan untuk pelanggan kami yang lain.
Kami berhak untuk memaklumkan pihak berkuasa yang berkaitan, permainan dalam talian atau pengendali perjudian lain, penyedia perkhidmatan dalam talian dan bank lain, syarikat kad kredit, penyedia pembayaran elektronik atau institusi kewangan lain identiti Anda dan mana-mana Amalan Dilarang yang Dilarang oleh Anda, dan Anda akan bekerjasama sepenuhnya dengan kami untuk menyiasat sebarang aktiviti sedemikian.

PENUTUP AKAUN ANDA; PENAMATAN TERMA PENGGUNAAN
PENUTUP DAN PENAMATAN OLEH ANDA

Dengan syarat bahawa Akaun anda tidak menunjukkan bahawa baki adalah disebabkan oleh kami, Anda berhak untuk menutup Akaun Anda dan menamatkan Syarat Penggunaan pada notis tidak kurang daripada 24 jam kepada kami pada bila-bila masa, dengan menghubungi kami menerusi Perkhidmatan Pelanggan, butiran yang boleh didapati di bahagian Bantuan di Laman Web:
menunjukkan hasrat Anda untuk menutup Akaun Anda; dan
menyatakan sebab-sebab mengapa Anda ingin menutup Akaun Anda, khususnya jika Anda melakukannya kerana kebimbangan terhadap tahap penggunaan Anda yang sama.
Kami akan bertindak balas terhadap permintaan Anda, mengesahkan penutupan Akaun Anda dan tarikh penutupan tersebut akan berkuatkuasa, dalam masa yang munasabah, dengan syarat Anda terus memikul tanggungjawab untuk semua aktiviti di Akaun Anda sehingga penutupan telah dijalankan oleh kami (di mana Terma Penggunaan akan tamat).
Apabila Anda meminta penutupan Akaun Anda di bawah perenggan 13.1 kami akan, tertakluk kepada perenggan 13.3, mengembalikan sebarang baki tertunggak dalam Akaun Anda kepada Anda.
Apabila apa-apa penamatan Akaun Anda di bawah perenggan ini 13 kami berhak (tanpa mengehadkan hak kami di bawah perenggan 13.6) untuk menahan, dari pembayaran balik baki tertunggak ke Akaun Anda, apa-apa wang (a) menurut perenggan 12 (Collusion, Cheating , (B) menurut perenggan 21 (Pelanggaran Syarat Penggunaan), (c) sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh Syarat Penggunaan (termasuk, sesuai, perenggan 5.4) atau (d) sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan.
Apabila membayar balik baki tertunggak pada Akaun Anda, kami akan menggunakan kaedah pembayaran yang sama yang Anda berikan semasa pendaftaran Akaun Anda, atau kaedah pembayaran lain yang kami dapat dengan mudah memilih.
Di mana Anda telah menutup Akaun Anda, kami mungkin dalam keadaan tertentu dapat membuka semula Akaun Anda dengan butiran akaun yang sama seperti sebelumnya jika Anda meminta kami berbuat demikian. Dalam keadaan sedemikian, sementara Akaun Anda akan mempunyai butiran akaun yang sama seperti dahulu, ia akan tertakluk kepada Syarat Penggunaan yang berkuat kuasa pada tarikh apa-apa pembukaan semula dan apa-apa kelebihan terdahulu (termasuk, tetapi tanpa batasan, untuk bonus atau kemenangan kontinjen) tidak lagi sah.
PENUTUP DAN PENAMATAN DENGAN AS

Kami, pada bila-bila masa (dan walau apa pun peruntukan lain yang terkandung dalam Syarat Penggunaan), berhak untuk menutup Akaun Anda dan menamatkan Syarat Penggunaan pada notis bertulis (atau notis percubaan) kepada Anda menggunakan Butiran Hubungan Anda. Sekiranya berlaku penamatan oleh kami, kami akan, tertakluk kepada perenggan 13.7, dengan seberapa segera yang munasabah mengikut permintaan oleh Anda, mengembalikan baki Akaun Anda.
Di mana kami menutup Akaun Anda dan menamatkan Terma Penggunaan menurut perenggan 12 (Collusion, Cheating, Fraud and Aktiviti Jenayah) atau perenggan 21 (Pelanggaran Syarat Penggunaan), baki Akaun Anda tidak akan dikembalikan dan dianggap dilucut oleh Anda sehingga sejauh mana tuntutan yang kami mungkin ada terhadap Anda pada tarikh penutupan tersebut (sama ada di bawah Akaun Anda, dan Akaun Duplikat atau sebaliknya). Penutupan Akaun Anda dan Penamatan Syarat Penggunaan, selain daripada perenggan 12 atau 21 Syarat-syarat Umum ini, tidak akan menjejaskan sebarang taruhan yang belum dijelaskan, dengan syarat taruhan tersebut masih berlaku dan Anda tidak melanggar Syarat Penggunaan dalam apa-apa cara. Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan mengreditkan sebarang bonus ke dalam Akaun Anda, dan Anda juga tidak akan berhak kepada sebarang kemenangan kontinjen, pada bila-bila masa selepas tarikh ia ditutup (sama ada oleh kami menurut Syarat Penggunaan, atau sebagai tindak balas kepada permintaan anda).
Perenggan yang berikut akan bertahan dalam mana-mana penamatan Syarat Penggunaan: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 dan 35 dan mana-mana perenggan lain yang diperlukan untuk maksud penafsiran; bersama-sama dengan mana-mana bahagian relevan Peraturan Pertaruhan, Dasar Privasi dan Syarat Tambahan.
SUSPENSI OLEH AS

Kami berhak untuk menggantung Akaun Anda dalam keadaan yang dinyatakan secara terperinci dalam Syarat Penggunaan. Apabila penggantungan Akaun Anda: (a) tiada aktiviti dibenarkan (termasuk deposit, pengeluaran, pertaruhan atau permainan) sehingga tarikh ia diaktifkan semula oleh kami; (b) tiada bonus atau kemenangan kontinjen akan dikreditkan ke Akaun; dan (c) kami akan menangani isu yang telah menimbulkan penggantungan Akaun dengan tujuan untuk menyelesaikannya dengan secepat yang munasabah supaya Akaun dapat, sebagaimana wajar, sama ada diaktifkan semula atau ditutup.

AKSES UNTUK, DAN PENGGUNAAN, PERKHIDMATAN
Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembekalan dan penyelenggaraan semua peralatan komputer dan rangkaian telekomunikasi dan perkhidmatan akses internet yang Anda perlu gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Kami tidak akan bertanggungjawab dengan apa jua cara untuk apa-apa kerugian yang menyebabkan Anda (sama ada akibat kehilangan perkhidmatan, sambungan internet yang lemah, jalur lebar yang tidak mencukupi atau sebaliknya) oleh internet atau mana-mana penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang Anda telah terlibat untuk mengakses Perkhidmatan . Untuk mengelakkan keraguan, Kekuatan VIP tidak membuat apa-apa representasi atau memberi sebarang jaminan mengenai kesesuaian Perkhidmatan dengan mana-mana perisian atau perkakasan pihak 3rd tertentu, termasuk (untuk mengelakkan keraguan) analisis parti 3rd atau program 'Bot' yang mana menjanjikan keputusan tertentu dari mana-mana Perkhidmatan.
Dalam keadaan apa pun, Anda harus menggunakan Perkhidmatan untuk apa-apa maksud yang mungkin atau mungkin dianggap sebagai fitnah, kesat, lucah, menyalahi undang-undang, bersifat perkauman, seksis atau lain-lain yang diskriminasi, atau yang boleh menyebabkan kesalahan. Anda tidak boleh menggunakan bahasa atau imej yang kasar atau agresif, bersumpah, mengancam, mengganggu atau menyalahgunakan orang lain, termasuk pengguna lain, melalui Laman Web, atau cuba melepaskan diri Anda sebagai orang lain, atau berkelakuan sedemikian rupa ke arah mana-mana kakitangan VIP yang digunakan untuk menyediakan Perkhidmatan, Perkhidmatan Pelanggan, atau sebarang bentuk bantuan atau sokongan yang kami ada kepada Anda.
Anda hendaklah menggunakan Laman Web untuk hiburan peribadi sahaja dan tidak dibenarkan untuk memberikan akses atau mengeluarkan semula Laman Web atau mana-mana bahagiannya dalam bentuk apa pun tanpa persetujuan tegas kami, termasuk membuat pautan kepadanya.
Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya berkenaan dengan apa-apa kandungan yang dimuatkan oleh Anda ke Laman Web ("Kandungan yang Dimuat naik") dan, dalam memuat naik apa-apa kandungan yang Anda mewakili dan menjamin bahawa;
anda telah memperolehi semua kelulusan, persetujuan, lesen dan keizinan yang diperlukan yang berkaitan dengan Kandungan yang Dimuat naik dan bahawa pengeluaran semula Kandungan yang Dimuat naik di Laman Web tidak akan melanggar hak cipta, cap dagangan, maklumat sulit atau apa-apa hak harta intelek lain sekalipun apa-apa pihak ketiga;
Kandungan yang Dimuat naik tidak akan mengandungi apa-apa bahan yang melanggar perenggan 14.2 atau mana-mana kod yang melanggar fasal 14.3;
Kandungan yang Dimuat naik akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan (termasuk, khususnya, yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi); dan
Berkekalan VIP berhak untuk menggunakan dan melesenkan penggunaan Kandungan yang Dimuat naik mengikut budi bicara mutlaknya.
Apa-apa bahan (selain daripada Perisian di bawah perenggan 16) yang dimuat turun oleh Anda dari Laman Web akan dimuat turun sepenuhnya pada risiko anda sendiri dan Kekal VIP tidak akan bertanggungjawab berkenaan dengan apa-apa kehilangan data atau kerosakan lain yang disebabkan oleh mana-mana muat turun itu.
Di mana kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa penggunaan Perkhidmatan anda adalah melanggar perenggan 14.2, 14.3, 14.4 atau 14.5, kami akan, tanpa menjejaskan mana-mana hak lain kami, berhak dengan serta-merta untuk mengeluarkan dari laman web apa-apa kandungan yang menyinggung perasaan.

SYARAT PERMAINAN DAN PERMAINAN
Ungkapan yang digunakan dalam pertaruhan dan industri permainan banyak. Di mana bersesuaian, glosari menerangkan maksud pertaruhan dan ekspresi permainan yang biasa digunakan boleh didapati melalui halaman Bantuan di Laman Web. Sekiranya Anda mempunyai sebarang keraguan tentang makna ungkapan apa-apa, Anda harus:
cari makna dalam glosari di bahagian Bantuan yang relevan berkaitan dengan acara atau permainan Anda bertaruh atau bermain di;
Jika Anda masih ragu-ragu, hubungi Perkhidmatan Pelanggan untuk penjelasan; dan
jangan letakkan mana-mana pertaruhan atau permainan dalam apa jua kejadian sehingga maknanya difahami Kepuasan Anda, kerana kami tidak dapat menerima tanggung jawab apa-apa jika Anda membuat taruhan atau permainan melalui produk yang ditawarkan melalui Perkhidmatan dalam keadaan di mana Anda tidak memahami mana-mana istilah yang terlibat dalam atau berkaitan dengan pertaruhan atau permainan.

ALTERASI LAMAN WEB

Kami boleh, menurut budi bicara mutlak kami, mengubah atau meminda mana-mana produk atau perkhidmatan (termasuk apa-apa harga yang ditawarkan) yang tersedia melalui Laman Web pada bila-bila masa untuk tujuan memastikan peruntukan Laman Web yang sedang berjalan, tetapi tanpa menjejaskan sebarang permainan dan / atau pertaruhan yang sedang berjalan pada masa perubahan itu. Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengehadkan Anda daripada mengakses beberapa bahagian Laman Web untuk tujuan penyelenggaraan Laman Web dan / atau pengubahan atau pindaan mana-mana permainan dan / atau produk yang tersedia melalui Laman Web.

PERISIAN PIHAK KETIGA
Anda mungkin perlu menyediakan Anda dengan perisian ("Perisian") yang dibekalkan oleh pihak ketiga untuk membolehkan Anda menggunakan produk yang ditawarkan melalui Perkhidmatan, khususnya produk Casino kami yang dimuat turun.
Dalam keadaan sedemikian, Anda mungkin dikehendaki memasuki perjanjian berasingan dengan pemilik berkenaan dengan penggunaan Perisian tersebut ("Perjanjian Perisian Pihak Ketiga"). Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma Penggunaan dan mana-mana Perjanjian Perisian Pihak Ketiga, Syarat Penggunaan akan diguna pakai sejauh ketidakkonsistenan berkaitan dengan hubungan antara Anda dan Tahap VIP.
Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa mana-mana Perisian dimuat turun ke komputer anda dengan cara yang serasi dengan seting khusus komputer anda sendiri. Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan bertanggungjawab setakat mana muat turun salah mana-mana Perisian mempunyai kesan buruk terhadap operasi komputer anda.
Walau apa pun Perkhidmatan yang disediakan melalui mana-mana aplikasi mudah alih atau tablet hendaklah tertakluk kepada Terma Penggunaan, syarat di bawah mana mana-mana permohonan ("Apl") dimuat turun atau dipasang ke peranti mudah alih atau tablet anda akan ditadbir oleh perjanjian yang dibuat antara Anda dan pembekal App berkaitan tetapi, jika terdapat sebarang ketidakseragaman di antara Terma Penggunaan dan mana-mana perjanjian sedemikian, Syarat Penggunaan akan diguna pakai sejauh ketidakkonsistenan berkaitan dengan hubungan antara Anda dan Tahap VIP.

KEGAGALAN IT
Di mana masalah berlaku dalam perisian atau perkakasan yang digunakan oleh kami untuk menyediakan Perkhidmatan kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk membetulkan masalah dengan secepat yang dapat dilaksanakan. Sekiranya masalah tersebut menyebabkan permainan terganggu dalam keadaan di mana ia tidak boleh dimulakan semula dari posisi yang sama tanpa apa-apa kerugian kepada Anda atau pemain lain, kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memperlakukan Anda dengan cara yang adil (yang mungkin termasuk mengembalikan baki pada Akaun Anda kepada kedudukan yang ada setelah selesai pertaruhan atau permainan terakhir yang dilog masuk ke pelayan VIP Stok segera sebelum terjadinya masalah).
Kami tidak menerima apa-apa liabiliti untuk masalah yang disebabkan oleh peralatan yang Anda atau pemain lain menggunakan untuk mengakses Perkhidmatan, atau kesalahan yang berkaitan dengan Anda atau penyedia perkhidmatan internet mereka.

KESALAHAN ATAU PENGECUALIAN
Beberapa keadaan mungkin timbul di mana taruhan atau taruhan diterima, atau pembayaran dibuat, oleh kami kesilapan. Senarai tidak lengkap tentang keadaan sedemikian adalah seperti berikut:
di mana kita salah nyatakan apa-apa kemungkinan atau terma pertaruhan atau pertaruhan permainan kepada Anda sebagai akibat daripada kesilapan atau ketinggalan yang jelas dalam memasukkan maklumat atau menubuhkan pasaran, atau sebagai akibat daripada kerosakan komputer;
di mana kita telah membuat suatu 'kesilapan yang teraba'. Ralat teraba berlaku di mana:
berhubung dengan pertaruhan yang ditempatkan sebelum peristiwa yang berlaku, harga / syarat yang ditawarkan adalah berbeza dengan yang terdapat di pasaran umum; atau
berhubung dengan apa-apa kejadian, harga / terma yang ditawarkan pada masa taruhan diletakkan adalah jelas tidak betul memandangkan kebarangkalian peristiwa yang berlaku;
di mana kami terus menerima pertaruhan di pasaran yang sepatutnya digantung, termasuk di mana peristiwa yang relevan sedang berjalan (kecuali jika pertaruhan 'berjalan' diterima) atau telah selesai (kadang-kadang disebut sebagai 'pertaruhan lewat') ;
di mana kesilapan telah dibuat sebagai akibat daripada Amalan Terhad di bawah perenggan 19.1;
di mana kita tidak sepatutnya diterima, atau mempunyai hak untuk membatalkan atau menyelesaikan semula, pertaruhan mengikut Peraturan Pertaruhan (contohnya disebabkan oleh 'Kontinjensi Terkait');
di mana kesilapan dibuat oleh kami tentang jumlah kemenangan / pulangan yang dibayar kepada Anda, termasuk hasil dari ralat manual atau komputer input; atau
di mana kesilapan telah dibuat oleh kami tentang jumlah pertaruhan dan / atau bonus percuma yang dikreditkan ke Akaun anda,
apa-apa keadaan sedemikian disebut sebagai "Ralat".
Kami berhak untuk:
membetulkan apa-apa Ralat yang dibuat pada taruhan yang diletakkan dan menyelesaikan semula sama pada harga atau terma yang betul yang tersedia atau sepatutnya tersedia melalui Stakes VIP (tiada kesilapan penerbitan) pada masa taruhan diletakkan dan pertaruhan akan disifatkan telah berlaku atas syarat-syarat yang biasa untuk pertaruhan itu; atau
di mana ia tidak semestinya praktikal untuk membetulkan dan menyelesaikan semula di bawah 19.2.1 di atas, untuk mengisytiharkan bet tidak sah dan mengembalikan Kepentingan anda ke dalam Akaun anda; atau
dalam keadaan di mana Ralat telah dihasilkan daripada Amalan Terlarang, untuk mengambil langkah-langkah yang dinyatakan dalam perenggan 12.4.
Mana-mana wang yang dikreditkan ke Akaun anda, atau dibayar kepada anda akibat Kesalahan akan dianggap, menunggu keputusan di bawah perenggan 19.2, yang akan dipegang oleh Anda pada kepercayaan untuk kami dan akan segera dibayar balik kepada kami apabila permintaan untuk pembayaran dibuat oleh kami kepada Engkau. Sekiranya keadaan sedemikian wujud, jika Anda mempunyai wang dalam Akaun Anda, kami boleh menuntut balik wang tersebut dari Akaun Anda menurut perenggan 7.4. Kami bersetuju bahawa kami akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk mengesan sebarang Kesilapan dan memaklumkan kepada Anda tentangnya dengan secepat mungkin.
Kami juga (termasuk pekerja atau ejen kami) atau rakan kongsi atau pembekal kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, termasuk kehilangan kemenangan, yang disebabkan oleh Ralat oleh kami atau kesilapan oleh Anda.
Anda hendaklah memaklumkan kepada kami dengan seberapa segera yang munasabah jika Anda menyedari sebarang Ralat.
Di mana Anda telah menggunakan wang yang telah dikreditkan ke Akaun Anda atau diberikan kepada Anda sebagai akibat dari Kesalahan untuk meletakkan pertaruhan atau bermain permainan berikutnya, kami boleh membatalkan pertaruhan dan / atau menahan sebarang kemenangan yang Anda mungkin telah menang dengan uang tersebut, dan jika kami telah membayar apa-apa pertaruhan atau aktiviti permainan, jumlah tersebut akan dianggap sebagai dipegang oleh Anda atas kepercayaan kami dan Anda akan segera dibayar balik kepada kami apabila tuntutan pembayaran dibuat oleh kami kepada Anda.

PENGECUALIAN LIABILITI KAMI
Akses anda dan penggunaan Perkhidmatan adalah pada Pilihan tunggal, budi bicara dan risiko anda. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang percubaan oleh Anda untuk menggunakan Perkhidmatan dengan cara, cara atau cara yang tidak dimaksudkan oleh kami.
Kami akan menyediakan Perkhidmatan dengan kemahiran dan penjagaan yang munasabah dan secara substansial seperti yang diterangkan dalam Syarat Penggunaan. Kami tidak membuat apa-apa janji atau jaminan lain mengenai Perkhidmatan, atau apa-apa produk atau perkhidmatan yang membentuk sebahagian daripada Perkhidmatan, dan dengan ini tidak termasuk (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) semua waranti tersirat berkenaan dengan yang sama (termasuk jaminan tersirat tentang kualiti yang memuaskan dan / atau kecergasan untuk tujuan anda). Khususnya, kami tidak menjamin bahawa Laman Web akan mempunyai ketersediaan tidak terganggu atau bahawa ia akan bebas daripada pepijat, virus atau kesalahan lain.
JIMAT DINYATAKAN DALAM PERATURAN DAN TERTAKLUK KEPADA PERENGGAN 19.5, LIABILITI MAKSIMUM KAMI (TERMASUK YANG KAMI IBU BAPA DAN ANAK-ANAK SYARIKAT, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, EJEN DAN PEKERJA) YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN PERTARUHAN KAMI (ATAU SEBAHAGIAN DARIPADA PERKHIDMATAN DAN MENGGUNAKAN LAMAN WEB), BAGAIMANA TANGGUNGAN LIABILITI YANG MELAKUKAN DI BAWA PELANGGAN KONTRAK, TERLIBAT (TERMASUK KECEMERLANGAN), ATAU SEBALIKNYA, AKAN TERHAD KEPADA:
(Di mana LIABILITI KAMI BERHUBUNGAN DAPATKAN TETAPI ATAU STAKE) JUMLAH TETAPI ATAU JUMLAH YANG DITANGKAP OLEH ANDA BERTANGGUNGJAWAB KEPADA LIABILITI KAMI TELAH TERDAPAT;
(Di mana LIABILITI KAMI BERHUBUNG DENGAN MISAPPLIKASI DANA) JUMLAH WANG DALAM AKAUN ANDA YANG TELAH DITINJAU OLEH AS; DAN
(MENGENAI LIABILITI TANPA LAIN LAIN LAIN) SATU RIBU EURO (1,000 EURO).
KAMI (TERMASUK KAMI IBU BAPA DAN ANAK-ANAK SYARIKAT, SEKUTU, PEGAWAI, PENGARAH, EJEN DAN PEKERJA) TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA, SAMA ADA LIABILITI SEDEMIKIAN DIBUAT DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN) ATAU SEBALIKNYA, BERHUBUNG DENGAN APA-APA:
KEHILANGAN DATA;
KEHILANGAN KEUNTUNGAN
KEHILANGAN PENDAPATAN;
KEHILANGAN PELUANG PERNIAGAAN;
KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN KEPADA GOODWILL ATAU REPUTASI;
GANGGUAN PERNIAGAAN; ATAU
SEBARANG KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, KHAS ATAU LANJUTAN ATAU KEROSAKAN, WALAUPUN DI MANA KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN TELAH DIMAKLUMKAN KEPADA KAMI SEPERTI YANG MUNGKIN, YANG TIMBUL DARIPADA TERMA PENGGUNAAN ATAU SEBARANG PENGGUNAAN APAPUN YANG ANDA PERKHIDMATAN.
Tiada apa-apa dalam Syarat Penggunaan yang akan dikendalikan supaya tidak termasuk apa-apa liabiliti yang mungkin kami ada berkenaan dengan:
penipuan (termasuk penipuan palsu); atau
kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami.

PELANGGARAN TERMA PENGGUNAAN
Anda akan sepenuhnya menanggung rugi, mempertahankan dan memegang kami dan pegawai, pengarah, pekerja, ejen, kontraktor dan pembekal kami yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua kerugian, kos, perbelanjaan, tuntutan, tuntutan, liabiliti dan ganti rugi (termasuk yuran guaman) , yang mungkin timbul, sama ada atau tidak dapat dijangka, akibat atau berkaitan dengan:
akses dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda atau oleh orang lain yang menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda; dan / atau
apa-apa pelanggaran oleh Anda tentang mana-mana terma dan peruntukan Terma Penggunaan.
Di mana Anda melanggar Terma Penggunaan, kami boleh, sebelum apa-apa penggantungan atau penamatan Akaun Anda memberitahu Anda (menggunakan Butiran Kontak Anda) bahawa Anda melanggar, menghendaki Anda menghentikan tindakan yang relevan atau kegagalan untuk bertindak, dan / atau mengharuskan Anda untuk meletakkan tindakan atau kesalahan pada bagian Anda secara tepat; dan memberi amaran kepada Anda tentang tindakan kami yang dimaksudkan jika Anda tidak berbuat demikian, dengan syarat selalu bahawa pemberitahuan tersebut tidak akan menjadi pra-syarat kepada sebarang penggantungan atau penamatan Akaun Anda.
Kami mempunyai hak untuk melumpuhkan sebarang kod pengenalan atau kata laluan pengguna, sama ada yang dipilih oleh Anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika menurut pendapat kami yang munasabah Anda telah gagal untuk mematuhi mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan.
Selain dari apa-apa ubat lain yang ada, jika Anda melanggar mana-mana Terma Penggunaan kami, kami berhak untuk memulihkan dari Akaun Anda sebarang baki positif yang sedia ada setakat mana-mana jumlah yang munasabah dituntut terhadap anda menurut perenggan 21.1.

HAK HARTA INTELEK
Semua reka bentuk laman web, teks, grafik, muzik, bunyi, gambar, video, pemilihan dan susunannya, kompilasi perisian, kod sumber asas, perisian dan semua bahan lain yang terkandung dalam mana-mana bahagian Perkhidmatan adalah tertakluk kepada hak cipta dan hak proprietari lain yang sama ada yang dimiliki oleh kami atau digunakan di bawah lesen daripada pemilik hak pihak ketiga. Setakat mana mana-mana bahan yang terkandung dalam Perkhidmatan boleh dimuat turun atau dicetak maka bahan tersebut boleh dimuat turun ke satu peranti sahaja (dan bahagian salinan keras boleh dicetak) semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri.
Dalam apa keadaan sekalipun penggunaan Perkhidmatan memberikan kepada Anda apa-apa kepentingan dalam mana-mana hak harta intelektual (contohnya hak cipta, pengetahuan atau cap dagangan) yang dimiliki oleh kami atau oleh mana-mana pihak ketiga, selain daripada peribadi, tidak eksklusif, lesen tidak boleh dilesenkan untuk menggunakan hak harta intelektual sedemikian berhubung dengan penggunaan peribadi anda, bukan komersil Perkhidmatan selaras dengan Syarat Penggunaan.
Tiada apa jua hak yang diberikan untuk menggunakan atau membiak sebarang tanda dagangan atau logo yang terdapat di Laman Web kecuali yang dibenarkan secara khusus mengikut Syarat Penggunaan.
Anda tidak boleh, tidak boleh juga Anda membenarkan mana-mana orang lain untuk menyalin, menyimpan, menyiarkan, menyewa, melesen, menjual, mengedar, mengubah, menambah, memadam, mengalih keluar atau mengganggu Laman Web atau mana-mana bahagiannya dengan apa-apa cara atau secara langsung atau secara tidak langsung mengganggu atau mengganggu (atau cuba mengganggu atau mengganggu) dengan atau mengubah Laman Web, selain dalam melihat atau menggunakan Laman Web mengikut Syarat Penggunaan.
Semua hak harta intelektual dengan nama "VIP Stakes", logo, reka bentuk, tanda dagangan dan ciri-ciri jenama khas yang tersendiri dari Kekuatan VIP dan apa-apa kandungan yang disediakan oleh Kekuatan VIP atau mana-mana pihak ketiga untuk dimasukkan ke dalam jaket Laman Web di Pantai VIP atau yang berkenaan pihak ketiga. Anda bersetuju untuk tidak memaparkan atau menggunakan logo, reka bentuk, cap dagangan dan ciri jenama tersendiri yang lain dengan apa cara tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

VIRUS, HACKING DAN KESALAHAN LAIN
Anda tidak boleh:
merosakkan Laman Web;
cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke Laman Web, pelayan di mana Laman Web disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang berkaitan dengan Laman Web;
banjir Laman Web dengan maklumat, pelbagai penyerahan atau "spam";
dengan sengaja atau secara lalai menggunakan apa-apa ciri yang boleh menjejaskan fungsi Laman Web dengan cara apapun misalnya (tetapi tidak terhad kepada) melepaskan atau menyebarkan virus, cacing, trojan, bom logik atau bahan serupa yang berniat jahat atau berbahaya;
mengganggu atau mengganggu, membuang atau mengubah apa-apa cara, apa-apa maklumat dalam apa-apa bentuk yang dimasukkan ke dalam Laman Web;
menyerang Laman Web melalui serangan denial-of-service atau serangan denial-of-service yang diedarkan. Kami akan melaporkan sebarang pelanggaran yang disyaki kepada pihak berkuasa penguatkuasa yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran tersebut, Hak Anda untuk menggunakan Laman Web akan berhenti dengan segera.
Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan denial-of-service yang diedarkan, virus atau bahan berbahaya yang lain secara teknologi yang boleh menjejaskan peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan proprietari lain yang disebabkan oleh penggunaan Laman Web atau untuk memuat turun mana-mana bahan yang dipaparkan di Laman Web sedemikian, atau di mana-mana laman web yang dipautkan ke Laman Web.

MAKLUMAT PERIBADI ANDA
Semua maklumat mengenai Akaun Anda yang dipegang oleh kami adalah data yang disimpan dengan selamat dan tetap sulit kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam Syarat Penggunaan (termasuk, untuk mengelakkan keraguan, Dasar Privasi).
Kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mematuhi keperluan perlindungan data dalam cara kami menggunakan apa-apa maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada Anda dalam Penggunaan Perkhidmatan Anda. Oleh itu, kami mengambil serius tanggungjawab kami berhubung dengan cara kami menggunakan maklumat peribadi anda.
Apabila Anda menggunakan Perkhidmatan, kami perlu mengumpulkan maklumat tertentu mengenai Anda, termasuk nama dan tarikh lahir Anda, Butiran Hubungan Anda, dan juga boleh memasukkan maklumat mengenai pilihan pemasaran Anda (yang semuanya akan dikenali sebagai "Peribadi Anda Maklumat ").
Dengan menyediakan kami Maklumat Peribadi Anda, Anda bersetuju dengan pemprosesan Maklumat Peribadi Anda, termasuk mana-mana yang sama yang sangat sensitif:
untuk tujuan yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan (termasuk Dasar Privasi); dan
untuk tujuan lain di mana kami perlu memproses Maklumat Peribadi Anda untuk tujuan mengendalikan Perkhidmatan, termasuk dengan membagikannya dengan penyedia perkhidmatan dan ejen kami untuk tujuan ini, contohnya kepada pembekal kami perkhidmatan pos, perkhidmatan pemasaran dan ejen perkhidmatan pelanggan. Kami juga boleh mendedahkan Maklumat Peribadi Anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang atau peraturan.
Kami akan menyimpan salinan mana-mana komunikasi yang Anda hantar kepada kami (termasuk salinan mana-mana e-mel) untuk mengekalkan rekod yang tepat mengenai maklumat yang kami terima daripada Anda.

PENGGUNAAN 'COOKIES' PADA LAMAN WEB
Laman web menggunakan 'kuki' untuk menjejaki penggunaan internet anda dan untuk membantu fungsi Laman Web. Kuki adalah fail teks kecil yang dimuat turun ke Komputer anda semasa Anda mengakses Laman Web dan membolehkan kami mengenali apabila Anda kembali ke Laman Web. Kami menggunakan kuki untuk pengoperasian Laman Web, termasuk (sebagai contoh) untuk membolehkan Anda kekal log masuk semasa Anda menyemak imbas di antara, dan menggunakan Akaun Anda untuk bertaruh atau bermain permainan, di bahagian Laman Web yang berlainan. Kami juga menggunakan kuki untuk tujuan analisis kami sendiri supaya kami dapat mengenalpasti di mana pelanggan mengalami masalah teknikal di Laman Web, dan dengan itu membantu kami meningkatkan pengalaman pelanggan kami.
Sekiranya Anda membantah cookies atau mahu menghapus sebarang kuki yang telah disimpan di Komputer anda, kami mengesyorkan bahawa Anda mematuhi arahan untuk memadamkan kuki sedia ada dan melumpuhkan kuki masa depan pada perisian pengurusan Fail anda. Maklumat lanjut mengenai memotong atau mengawal kuki boleh didapati di dalam Dasar Privasi kami atau di www.aboutcookies.org. Sila ambil perhatian bahawa dengan memotong cookies kami atau melumpuhkan kuki masa depan Anda mungkin tidak dapat mengakses kawasan atau ciri tertentu Laman Web.

ADUAN DAN NOTIS
Tiada tuntutan atau pertikaian berkenaan dengan:
penerimaan atau penyelesaian pertaruhan yang Anda buat menggunakan Perkhidmatan akan dianggap lebih daripada 30 hari selepas tarikh transaksi asal; dan
permainan yang Anda mainkan menggunakan Perkhidmatan akan dianggap lebih daripada 12 (dua belas) minggu selepas tarikh transaksi atau permainan yang berkaitan berlaku.
Sekiranya Anda ingin membuat aduan mengenai Layanan, sebagai langkah pertama Anda sebaiknya dengan segera menghubungi Layanan Pelanggan tentang Pengaduan Anda, yang akan ditingkatkan sebagaimana diperlukan dalam tim Layanan Pelanggan kami sampai penyelesaian.
Jika terdapat pertikaian yang timbul daripada Syarat Penggunaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Layanan Pelanggan yang telah meningkat sesuai dengan perenggan 26.2 Anda boleh meminta agar perkara itu ditangani oleh seorang pengurus atau penyelia. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan kepuasan anda sama ada dengan segera atau dengan menghubungi anda kemudian.
Anda mengakui bahawa penjana nombor rawak kami akan menentukan hasil permainan yang dimainkan melalui Perkhidmatan dan Anda menerima hasil semua permainan tersebut. Anda selanjutnya bersetuju bahawa dalam hal tidak mungkin perselisihan antara hasil yang muncul di skrin Anda dan server permainan yang digunakan oleh VIP, hasil yang muncul pada server permainan akan berlaku, dan Anda mengakui dan menyetujui bahwa rekod kami akan menjadi pihak berkuasa akhir dalam menentukan terma dan keadaan Penyertaan anda dalam aktiviti perjudian dalam talian yang berkaitan dan hasil penyertaan ini.
Apabila kami ingin menghubungi Anda, kami boleh melakukannya menggunakan mana-mana Butiran Hubungan Anda. Notis akan dianggap telah disampaikan dengan betul dan diterima oleh Anda dengan serta-merta selepas e-mel dihantar atau selepas kami telah berkomunikasi dengan Anda secara langsung melalui telefon (termasuk di mana kami meninggalkan Anda mel suara), atau tiga (3) hari selepas tarikh posting mana-mana surat. Dalam membuktikan perkhidmatan apa-apa notis, ia akan mencukupi untuk membuktikan, dalam kes surat, bahawa surat itu betul ditangani, dicap dan diletakkan di dalam pos; dan dalam hal e-mel, e-mel tersebut dihantar ke alamat e-mel yang ditentukan (jika ada) di Butiran Hubungan Anda pada saat email tersebut dikirimkan.

PEMINDAHAN HAK DAN KEWAJIPAN
Kami berhak untuk memindahkan, menyerahhakkan, menyerahkan semula atau memperjuangkan Syarat Penggunaan ("penyerahhakan"), secara keseluruhan atau sebahagian, kepada mana-mana orang tanpa notis kepada Anda, dengan syarat bahawa apa-apa tugasan tersebut akan mengikut terma atau syarat yang sama yang tidak kurang berfaedah kepada Engkau.
Anda tidak boleh menyerahkan, menyublis atau memindah dengan cara apa jua apa-apa hak atau kewajipan Anda di bawah Terma Penggunaan.

PERISTIWA DI KAWALAN KAMI
Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan untuk melaksanakan atau menangguhkan prestasi mana-mana obligasi kami di bawah Terma Penggunaan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah kami, termasuk (tanpa batasan) sebarang kegagalan rangkaian telekomunikasi, kegagalan kuasa , kegagalan peralatan, api, kilat, letupan, banjir, cuaca yang teruk, pertikaian perindustrian atau penguncian, aktiviti pengganas dan tindakan pemerintah atau pihak berkuasa yang berwibawa ("Force Majeure Event").
Pencapaian kami disifatkan sebagai digantung untuk tempoh yang berlangsung di Force Majeure Event, dan kami akan mempunyai lanjutan masa untuk prestasi selama tempoh tersebut. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah kami untuk membawa Acara Force Majeure mendekat atau mencari penyelesaian yang mana kewajipan kami dapat dilakukan walaupun acara Force Majeure.

WAIVER
Sekiranya kami gagal menegaskan prestasi ketat mana-mana tanggungjawab anda atau jika kami gagal melaksanakan mana-mana hak atau remedi yang kami berhak, ini tidak akan menjadi penepian hak atau remedi tersebut dan tidak akan melepaskan Anda daripada pematuhan kewajipan sedemikian.
Pengecualian oleh kami tentang keingkaran tidak akan menjadi penepian sebarang kegagalan seterusnya.
Tiada pengecualian oleh kami tentang mana-mana peruntukan Syarat Penggunaan akan berkuatkuasa melainkan jika dinyatakan secara nyata sebagai pengecualian dan dikomunikasikan kepada Anda secara bertulis mengikut perenggan 26 (Aduan dan Notis) di atas.

Penamatan
Jika mana-mana Terma Penggunaan ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa yang tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan pada bila-bila masa, terma, syarat atau peruntukan sedemikian akan diputuskan dari terma, syarat dan peruntukan yang akan terus berlaku setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
Dalam kes sedemikian, bahagian yang dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dipinda dengan cara yang selaras dengan undang-undang yang terpakai untuk mencerminkan, seberapa rapat yang mungkin, maksud asal VIP Stakes.

PERJANJIAN SELURUH
Terma Penggunaan dan apa-apa dokumen yang disebut secara nyata di dalamnya mewakili keseluruhan perjanjian antara Anda dan kami dan menggantikan sebarang perjanjian, pemahaman atau perkiraan sebelumnya antara Anda dan kami, sama ada secara lisan atau secara bertulis.
Kami masing-masing mengakui bahawa kami tidak bergantung kepada apa-apa representasi, janji atau janji yang diberikan oleh yang lain atau yang tersirat dari apa-apa yang dikatakan atau ditulis dalam rundingan antara kami kecuali dinyatakan secara nyata dalam Syarat Penggunaan.
Kedua-dua pihak tidak mempunyai apa-apa remedi berkenaan dengan apa-apa pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh pihak yang lain, sama ada secara lisan atau bertulis, sebelum tarikh kontrak (melainkan jika pernyataan tidak benar itu dibuat secara fraud) dan satu-satunya remedi pihak lain itu adalah untuk pelanggaran kontrak seperti yang diperuntukkan dalam Syarat Penggunaan.

UNDANG-UNDANG DAN JURISDISAN
Syarat Penggunaan ini (tertakluk kepada perenggan 24.2) ditadbir oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang Curacao, Antilles Belanda.
Mahkamah di Curacao, Antillen Belanda harus mempunyai bidang kuasa yang tidak eksklusif atas segala perselisihan yang timbul dari Ketentuan Penggunaan.

GAMING / GAMBARAN BERTANGGUNGJAWAB
Bagi pelanggan yang ingin menghadkan perjudian mereka, kami menyediakan dasar pengecualian diri secara sukarela, yang membolehkan Anda menutup Akaun Anda atau menyekat keupayaan Anda untuk meletakkan taruhan atau permainan di Laman Web untuk tempoh minimum enam bulan. Anda boleh meminta sekatan itu untuk jangka masa sehingga lima tahun. Setelah Akaun anda telah dikecualikan sendiri Anda tidak akan dapat mengaktifkan semula Akaun dalam keadaan apa pun sehinggalah habis tempoh yang dipilih di bawah perenggan ini. Pada tamat tempoh pengecualian diri Anda akan berhak untuk memulakan penggunaan Perkhidmatan dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan atau dengan membuka akaun baru.
Sekiranya Anda memerlukan maklumat yang berkaitan dengan kemudahan ini, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan melalui tab Bantuan atau lihat bahagian Gaming Bertanggungjawab kami.
Kami akan menggunakan usaha munasabah kami untuk memastikan kepatuhan terhadap pengecualian diri. Walau bagaimanapun, pengecualian diri memerlukan komitmen bersama dari Anda dan kepentingan VIP. Semasa tempoh pengecualian diri Anda tidak boleh mencuba untuk membuka akaun baru dan Anda menerima bahawa kami tidak bertanggungjawab atau liabiliti sekiranya Anda meneruskan perjudian dan / atau berusaha untuk menggunakan Laman Web dan kami gagal mengenali atau menentukan bahawa Anda telah meminta pengecualian diri dalam keadaan yang berada di luar kawalan munasabah kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Anda membuka akaun baru, perjudian dalam LBO atau melalui telefon dan bukannya melalui internet atau menggunakan nama atau alamat yang berbeza.
Stakes VIP komited untuk menyokong inisiatif Perjudian Bertanggungjawab.

PAUTAN
Di mana kami menyediakan hyperlink ke laman web lain, kami berbuat demikian untuk tujuan maklumat sahaja. Anda menggunakan pautan tersebut dengan risiko anda sendiri dan kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau penggunaan laman web tersebut, atau untuk maklumat yang terkandung di dalamnya. Anda tidak boleh memaut ke laman web ini, atau bingkai tanpa izin tersurat kami.

HUBUNGI KAMI
Kepentingan VIP boleh dihubungi di alamat yang diberikan dalam perenggan 2.1 di atas; melalui e-mel di alamat di halaman "Hubungi Kami".

PERLINDUNGAN DATA DAN POLISI PRIVASI
Anda dengan ini mengakui dan menerima bahawa kami perlu mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan Laman Web dan untuk membolehkan anda menyertai Sukan atau Pertaruhan.

Kami dengan ini mengakui bahawa dalam mengumpul butir-butir peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam peruntukan sebelumnya, kami terikat dengan Akta Perlindungan Data. Kami akan melindungi maklumat peribadi anda dan menghormati privasi anda mengikut amalan perniagaan terbaik dan undang-undang yang terpakai.

Kami akan menggunakan data peribadi anda untuk membolehkan anda menyertai Sukan dan Pertaruhan dan menjalankan operasi yang berkaitan dengan penyertaan anda dalam Permainan atau Pertaruhan. Kami juga boleh menggunakan data peribadi anda untuk memberitahu anda mengenai perubahan, perkhidmatan baru dan promosi yang kami fikir anda mungkin menarik. Sekiranya anda tidak ingin menerima data pemasaran langsung tersebut, anda boleh memilih untuk tidak menggunakan perkhidmatan tersebut (sila log masuk ke akaun VIP / profil VIP anda untuk menyisih). Jika anda ingin ikut serta lagi dan terima apa-apa jenis bahan pemasaran dengan menghubungi Sokongan Pelanggan.

Data peribadi anda tidak akan didedahkan kepada pihak ketiga melainkan pendedahan sedemikian diperlukan untuk pemprosesan permintaan anda berkaitan dengan penyertaan anda dalam Games atau Bets; atau melainkan jika ia dikehendaki oleh undang-undang; atau melainkan kita harus berbuat demikian untuk bertanggungjawab memenuhi kewajiban pencegahan anti-penipuan dan anti-wang yang kita tunduk. Sebagai rakan niaga VIP atau pembekal atau pembekal perkhidmatan mungkin bertanggungjawab ke bahagian tertentu fungsi atau operasi keseluruhan laman web dan penawaran produk, data peribadi boleh didedahkan kepada mereka. Pekerja yang Berkekalan VIP, dalam sokongan Pelanggan tertentu, pasukan bayaran dan pekerja lain juga akan mempunyai akses kepada data peribadi anda untuk tujuan menjalankan tugas mereka dan memberikan anda bantuan dan Perkhidmatan. Untuk memberi anda perkhidmatan yang cekap, kami dan / atau penyedia perkhidmatan kami boleh memindahkan data peribadi anda dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia. Jika kami memindahkan data di luar / dalam Kawasan Ekonomi Eropah kami akan mematuhi protokol pemindahan yang diperlukan oleh undang-undang EU. Anda dengan ini bersetuju dengan pendedahan tersebut dan kepada pindahan data seperti yang dinyatakan dalam perenggan ini.

Kami akan menyimpan semua maklumat yang disediakan sebagai data peribadi. Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi yang dipegang oleh kami mengenai anda. Tiada data akan dimusnahkan kecuali dikehendaki oleh undang-undang, atau melainkan maklumat yang dipegang tidak lagi perlu disimpan untuk tujuan perhubungan.

Dalam pemprosesan akaun pertaruhan anda dan urus niaga yang berkaitan, kami mungkin mempunyai akses kepada agensi penarafan kredit, agensi pengesan penipuan, agensi pencegahan pengubahan wang haram. Agensi-agensi ini boleh menyimpan rekod maklumat anda. Anda dengan ini bersetuju dengan pendedahan tersebut dan menyimpan rekod tersebut oleh pihak ketiga.

Untuk menjadikan lawatan anda ke Laman Web lebih mesra pengguna, untuk menjejaki lawatan ke Laman Web dan untuk meningkatkan perkhidmatan, kami mengumpulkan sekeping maklumat kecil yang dihantar dari penyemak imbas anda, yang dipanggil cookie. Anda boleh, jika anda mahu, matikan koleksi kuki (sila rujuk kepada arahan penyemak imbas anda tentang bagaimana untuk melakukannya). Anda harus perhatikan, bagaimanapun, bahawa mematikan cookies boleh menyekat penggunaan Laman Web anda. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Dokumen Dasar Cookie kami.

Kami boleh menghubungi anda secara berkala melalui e-mel, telefon atau lain-lain bentuk komunikasi berasaskan mudah alih dengan tawaran dan promosi dari lain VIP yang dikendalikan oleh dan di bawah lesen saham VIP. Anda dengan ini bersetuju untuk menghubungi itu.

Panggilan boleh dirakam dan digunakan untuk tujuan latihan. Kami boleh mendedahkan kandungan selepas penerimaan pesanan oleh mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau pihak berkuasa untuk berbuat demikian, atau di bawah mana-mana peruntukan dalam Undang-undang Pimpinan. Panggilan dan komunikasi elektronik disimpan selama satu tahun dan kemudian dipadamkan dari sistem.

Main Sekaranghttps://vipstakes.com

Bonus Aktif

Jumlah: 111
225 Free Spins no deposit at VIP Stakes 50X Wager requirements £ 765000 Max cash bonus outspecial: € 790 Casino tournaments freeroll on Spinderella Novomatic Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

EUR 330 kasino cip percuma di VIP Keperluan 35x Wager € 861000 Pengeluaran Maksimum Bonus Kasino Tambahan: 115 Spins Percuma sekarang pada Devil & s Delight ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 66 Online Casino Tournament di VIP Area 40x Play Through Casino $ 357000 Pengeluaran MaksimumExtra Bonus: $ 4165 Tiada bonus deposit pada Jade Idol Amaya Casino Slot ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

425% Bonus Selamat Datang di Boneka VIP 35X Bermain Melalui Kasino € 29000 Pengeluaran Maksimum Bonus Kasino Tambahan: $ 160 Casino Chip pada Super Heroes ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

Eur 755 Casino tournaments freeroll di VIP Stakes 77x WageringEUR 127000 Pengeluaran MaksimumExtra Bonus: 15 percuma berputar tanpa deposit pada Fisticuffs Permainan Slot Netent ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 1515 Bonus Deposit Tidak Bercagar di bahagian VIP Keperluan 66x WagerEURO 330000 Bonus Pengeluaran Maksimum Maximum: 860% Bonus Padanan di Groovy Sixties ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

EUR 50 cip kasino percuma di VIP Kepentingan 45X Wager $ 423000 Max CashOutExclusive Bonus Kasino: 395% Bonus pertandingan deposit di Prosperity Palace ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

315% Bonus bonus deposit di VIP Kekuatan 33X Main Melalui Kasino € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: Bonus Deposit $ 115 Tiada Keuntungan Transylvanian Bf Games Casino Slots ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

EUR 22 Mobile kejuaraan slot freeroll di Main VIP 55X Bermain Melalui Kasino $ 928000 Pengeluaran MaksimumEspiri Khas: 680% Padanan di Casino di Blast Boom Bang ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 295 Kejohanan Kasino Online di VIP Kekuatan 40x WagerEUR 859000 Max Pengeluaran Bonus Tambahan: $ 600 Cip kasino percuma di Samurai Senyap ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 2975 Tiada Bonus Deposit di kawasan VIP 65X Main melalui € 905000 Max Pengeluaran Bonus Khas: € 585 Bergerak slot freeroll Mobile pada Racers Boost ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

265 Spins Percuma di VIP Kekuatan 55X Wager $ 219000 Pengeluaran Maksimum Bonus KasinoAdditional: EURO 620 PERCUMA Casino Chip pada Fortune Fish Casino Technology Slot Machine ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 480 Free Casino Chip di VIP Area 50x WageringEURO 923000 Maximum Withdrawalextra bonus: $ 2960 Tiada kod bonus deposit pada Double Dragon ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 3135 Tiada Bonus Bonus Deposit di VIP Kekuatan 50x Wager £ 462000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3130 Tiada Deposit pada Skulls Of Legend ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

Bon 777 Bergerak liga freeroll di Stakes VIP 30x Wagering $ 544000 Max CashOutExclusive Bonus Casino: 205 Free Spins sekarang di Juara Sofa ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 695 Mobile slot freeroll tournament di VIP Stakes 77x Play throughEUR 727000 Max bonus outexclusive tunai Max: Trial Percubaan 120 pada Takut The Zombies Fugaso Casino Slots ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 90 Tiket Kasino Percuma di VIP Keperluan 60X Wager $ 235000 Pengeluaran Maksimum Bonus KasinoAdditional: € 685 Kejohanan Kasino Percuma di Dice Tronic ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 425 PERCUMA Casino Chip di VIP Berkemampuan 33x Bermain melalui CasinoEUR 183000 Pengeluaran MaksimumExtra Casino Bonus: € 875 Mobile slot freeroll Mobile pada Golden Chief Barcrest Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

155 Percuma berputar tanpa deposit di VIP Kepentingan 77x Wager $ 771000 Max CashOutspecial bonus: € 290 cip kasino percuma pada Kings of Cash ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

Eur 225 Casino Chip di VIP VIP 35x Wager € 872000 Max bonus outexclusive Max: $ 725 Online Casino Tournament on Bonus Bears ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 575 tiada kasino bonus deposit di VIP Kekuatan 33x Main Melalui Kasino € 728000 Max Withdrawalextra bonus: 300 Free Spins tiada kasino deposit di Cash Cash Pembinaan Multislot Slots ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

205 Free Spins tiada kasino deposit di VIP Kekuatan 44x Bermain melalui Casino $ 408000 Pengeluaran MaksimumExtra Bonus: € 230 Tiada casino bonus deposit pada Diamond Dice ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 100 Free Chip Casino di VIP Area 30x Play throughEur 579000 Max CashOutExclusive Bonus: € 590 cip kasino percuma di King Bam Bam ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 100 Free Chip Casino di VIP Stok 77X Wager $ 785000 Max Pengeluaran Bonus eksklusif: 910% Bonus deposit pertama pada Kejohanan Bola Sepak ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

44 Free Spins tiada deposit di VIP Stakes 35x Wagering € 89000 Max kas keluar Bonus Kasino Tambahan: $ 335 Daily slot freeroll pada Jolly Roger & ... ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 290 Cip PERCUMA di kawasan VIP 50x Wagering € 401000 Pengeluaran Maksimum Bonus tambahan: € 2935 Bonus Deposit Tidak ada pada Spina Colada Yggdrasil Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

Bonus Selamat Datang 65% di Boneka VIP 55x Bermain Melalui KasinoEURO 247000 Bon Bon Kasino Max CashOutExtra: 290 Belakang percuma tiada deposit pada Fruity Frost Booongo Casino Slots ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 666 Casino tournaments freeroll di VIP Stakes 44X WagerEURO 175000 Max kas keluar Bonus Kasino Tambahan: $ 1111 Kasino pertandingan freeroll pada Roda Fortune: Ho ...... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 645 Online Casino Tournament di VIP Stakes 60X Play throughEur 952000 Max cash outAdditional Bonus: € 444 Free Casino Tournament on Odysseus Playson Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 400 Chip PERCUMA di kawasan VIP Keperluan 55X Wager £ 953000 Max kas keluar Bonus tambahan: € 440 Tiada kod bonus deposit pada Jekyll Hyde Microgaming Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

595% Kasino bonus perlawanan di VIP Kekuatan 45x Main melaluiEURO 16000 Max tunai keluar Bonus Kasino Eksklusif: £ 4575 TIDAK DEPOSIT BONUS CASINO di 777 Diamonds ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 255 Wang Percuma di kawasan VIP 40X Main melalui € 314000 Max Withdrawalspecial bonus: 260 Spins Percuma di Green Light Rtg Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

210 percuma berputar tanpa kasino deposit di VIP Area 55X Main melalui CasinoEURO 15000 Max Withdrawalexclusive bonus: $ 610 Casino Tournament di River of Riches ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

95 Free Spins Casino di kawasan VIP 66x Main melalui bonus 638000 Max Withdrawalspecial: $ 2330 Tiada deposit pada Makam Treasure ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 265 Tiada kasino bonus deposit di VIP Keperluan 50X WagerEnx 186000 Bonus Pengeluaran Maksimum maksimum: Eur 650 Kasino Chip Percuma pada Fruitz ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

520% Casino Bonus Padanan di Pantai VIP 35X Main melalui Kasino $ 799000 Max Pengeluaran Bonus Tambahan: $ 190 Kejohanan Kasino pada Gaya Penguin ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

165% Tiada Bonus Peraturan! di VIP Kekuatan 65X WageringEur 859000 Max bonus tunai luar biasa: 960% Kasino bonus pendaftaran terbaik di Magic Charms Microgaming Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

230 percuma berputar tanpa deposit di VIP Kekuatan 77x Wagering $ 829000 Max CashOutadditional bonus: 175 berputar percuma di Whospunit? ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 480 Casino cip percuma di VIP Kekuatan 30x Main melalui CasinoEur 282000 Max tunai keluarExtra Casino Bonus: Kejohanan Kasino Eur 415 Online pada Permainan Slot Nirvana Yggdrasil ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 700 Kejohanan di VIP Kekuatan 55x Main melalui € 899000 Max CashOut Bonus Tambahan: 240 Loyalty Free Spins! pada Man of Steel ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 2615 Bonus Bonus Deposit Deposit di VIP Kekuatan 30x WageringEUR 266000 Max tunai keluar Bonus Tambahan: $ 3165 TIDAK DEPOSIT BONUS CASINO pada Aladdins Legacy ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 444 Kejohanan Kasino Online di VIP Kekuatan 77x Wagering € 598000 Max tunai keluarExclusive Bonus: 660% Bonus Padanan Deposit pada Tiga Wishes Betsoft Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

Eur 4465 Tiada kod bonus deposit di VIP Kekuatan 44X Wager € 148000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 830% Casino bonus pertandingan pada Bonus Frenzy Bonus ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

EUR 575 Kemenangan slot freeroll harian di VIP VIP 33x Wager € 410000 Max tunai keluar Bonus Tambahan: £ 370 cip percuma di Empire Fortune ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 4985 TIDAK DEPOSIT di VIP Kekuatan 50x Wager $ 271000 Max Withdrawalspecial bonus: $ 1325 No Deposit Bonus Casino on Barnstormer Bucks ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

£ 1070 Tiada bonus deposit di VIP Kekuatan 44x Wager € 586000 Max CashOutadditional bonus: $ 375 Casino Chip PERCUMA pada Rahsia Hilang Atlantis ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

€ 65 Tunai percuma di kawasan VIP 45X Main melalui Casino $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 610 Tournament di Monster Carlo ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

85% Kasino bonus perlawanan di VIP Kekuatan 65X Main melalui CasinoEURO 185000 Max CashOutextra bonus: € 170 Tiada bonus kasino deposit pada Jekyll And Hyde Playtech Slot Game ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

$ 3390 Tiada Bonus Deposit di kawasan VIP 77x Main melalui € 910000 Max CashOutspecial bonus: 380% Bonus bonus perlawanan pada Mandarin Fortune ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

Bonus Deposit 230% di Boneka VIP 30X WagerEUR 200000 Bonus tambahan Bonus tambahan: EUR 4835 tidak ada bonus kasino deposit pada Sweet Harvest ... 👁️ lebih >>

📁 Kategori:

Created:

Tamat:

Halaman 1 daripada 31 2 3

Bonus yang tidak boleh dipercayai

Jumlah: 0

Maaf, tiada bonus kasino ditemui